پشتیبانی

مصطفی صکد کارجو 878157

متولد 1362

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/06

تماس کارجو

سوابق کاری

: مدیر فنی آزمایشگاه همکار استاندارد - سابقه کار ده سال
: معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علمی کاربردی واحد آستارا - سابقه کار دو سال
: مدیر آموزش موسسه زبان ایران استرالیا - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

دکترا فیزیولوژی گیاهی

علایق شغلی

مدیر امور آموزش - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مهندس کشاورزی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
آمارگر - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر داخلی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر آموزشگاه حرفه‌ای - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

تجزیه دای الل برای صفات کمی و کیفی برنج کتاب تالیف اثرات فاصله کشت و کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (بهار1) مقاله اثر تنظیم کننده¬های رشد بر ازدیاد دو رقم تجاری Anthurium andraeanum در شرایط درون شیشه¬ای مقاله بررسی مقاومت به Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV) در 25 ژنوتیپ لوبیا (Phaseolus vulgaris). مقاله مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس (BCMNV) در لوبیا با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها. مجله ژنتیک نوین مقاله کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی IAA و کاینتین بر صفات مرفولوژیک مرتبط با عملکرد دانه در برنج تحت تنش خشکی مرحله رویشی و زایشی. مقاله اثر محلول پاشی ایندول استیک اسید و کینتین بر صفات گیاهی و شاخص های فلورسانس کلروفیل گیاهچه های برنج در شرایط تنش. مجله علوم زراعی ایران مقاله Consideration of exogenous application of IAA and Kinetin on photosynthesis and fluorescence parameter in rice genotypes under drought stress. مقاله Physiological and fluorescence reaction of four rice genotypes to exogenous application of IAA and Kinetin under drought stress مقاله ارزیابی مقایسه ای تاثیر آلی و معدنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی برنج (Oryza sativa L.) مقاله اثر مقایسه ایی کود مرغی و کود شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر و کیفیت دانه برنج مقاله Drought effects on carbohydrates and physiological traits in four rice genotypes under application growth regulators IAA and Kin مقاله

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
27081 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
54388 اینترنت
54386 ورد
54384 اکسل
54383 فتوشاپ
54381 آفیس
54380 تایپ
54379 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: