مهدی نادعلیان
کد کارجو 874653
تاریخ ثبت رزومه 1397/02/26
تاریخ تولد 1361
جنسیت مرد
استان البرز
شهر كرج
تلفن ثابت -
تلفن همراه -
محدوده آدرس : گوهردشت
آدرس : -
آخرین مدرک تحصیلی دکترا - علوم و صنایع غذایی ;
نوع دانشگاه مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم
نام دانشگاه universiti kebangsaan malaysia
گواهینامه پایه دوقدیم -
زبان انگلیسی -
کامپیوتر ویندوز عالی - اکسل عالی - ورد عالی - سایر عالی - سایر عالی -
سوابق شغلی شرکت زمزم ایران : مسئول امور مالی - سابقه کار یکسال
فرآوردهای گوشتی گوشتیران : کارشناس کنترل کیفیت - سابقه کار دو سال
بازرگانی جدیری : کارشناس بازرگانی خارجی - سابقه کار یکسال
بهگزین دام سنگسر : مدیر امور اجرایی - سابقه کار سه سال
شرکت دارش : کارشناس فروش - سابقه کار یکسال
شرکت بهنوش ایران : توزیع کننده - سابقه کار شش سال
فرآوری ناب : مدیر تحقیقات - سابقه کار دو سال
درخواست شغل موردی برای نمایش وجود ندارد
تخصص ها HACCP TUV Rheinland ---ISO9001 TUV Rheinland ---ISO22000 TUV Rheinland ---Gel filtration chromatography analysis UKM Malaysia ---multivariate data analysis UKM Malaysia ---Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry UKM Malaysia ---
تالیفات و فعالیت ها • Invention Title & Number: A Method for Extracting Water-Soluble Elastin from Poultry. UI 2015703167. Inventor: Salma Mohamad Yusop, Abdul Salam Babji, Mehdi Nadalian, Wan Aida Wan Mustapha. Year: 2015 PATENT ---Invention Title: A new method to extract elastin from poultry skin (Patent Invention). Inventor: Salma Mohamad Yusop, Abdul Salam Babji, Mehdi Nadalian, Wan Aida Wan Mustapha. Year: 2016 (Filing) PATENT ---• Effects of enzymatic hydrolysis on the antioxidant activity of water-soluble elastin extracted from boiler and spent hen skin. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology. Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha & Mohd Azri Azman. 2015. ARTICLE IN SCIENTIFIC JOURNAL ---• Production of Antihypertensive Elastin Peptides from Waste Poultry Skin. International Journal of Food Engineering. Salma Mohamad Yusop, Mehdi Nadalian, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha, Bita Forghani & Mohd Azri Azman. 2016. ARTICLE IN SCIENTIFIC JOURNAL ---• Corn and Wet Milling Products in Human and Livestock Nutrition. S.A. Hosseini, M. Nadalian, S.H. Hosseini, S. Shamaei, M.R. Soleimani. 2017. Book ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman & Abdul Salam Babji. (2013). Extraction and characterization of elastin from poultry skin. AIP Conference Proceedings Proceedings Presentation ---• Salma Mohamad Yusop, Mehdi Nadalian, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha,Mohd Azri Azman. (2015). Utilisation of poultry skin as a new source of antioxidative elastin. International Journal of Food Science & Technology, Lincoln University, New Zealand. Proceedings Presentation ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman, Abdul Salam Babji (2012) Extraction of insoluble elastin from broiler and spent hen skin, Book of Programme and Abstract and of 2nd International Seminar on Food and Agricultural Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Abstract No: P31 Proceedings Presentation ---• Mohd Azri Azman, Mehdi Nadalian, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha, Salma Mohamad Yusop (2013) Chemical characterization of elastin from broiler and spent hen skin, 34th Annual Conference of Malaysian Society of Animal Production, Vistana Hotel, Kuantan. Proceedings Presentation ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha, Leila Najafian, Mohd Azri Azman, (2013) Extraction and characterization of water-soluble elastin from spent hen and broiler skin, 59th International Congress of Meat Science & Technology, Izmir, Turkey. Proceedings Presentation ---Salma Mohamad Yusop, Mehdi Nadalian, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman. 2013. Extraction and Characterization of water-soluble elastin from boiler and spent hen skin. The 4th Exposition on Islamic Innovation. (Product Competition-Bronze) Proceedings Presentation ---• Salma Mohamad Yusop, Ng Soo Kee, Mehdi Nadalian, Abdul Salam Babji, Wan Aida Wan Mustapha & Mohd Azri Azman, (2014) Evaluation of Antioxidant Activities of Elastin Hydrolysates from Poultry Skin Isolated Using Enzymatic Approach. International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE2014), Bali, Indonesia Proceedings Presentation ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman, Abdul Salam Babji (2015). Extraction of elastin with high antioxidative functional properties from poultry skin hydrolysate, Proceeding of ASEAN Food Conference, Philippines Proceedings Presentation ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman, Abdul Salam Babji (2015) Antioxidant Activity of Water-Soluble Elastin Extracted from Broiler and Spent hen skin Proceeding of ASEAN Food Conference, Philippines Proceedings Presentation ---• Mehdi Nadalian, Salma Mohamad Yusop, Wan Aida Wan Mustapha, Mohd Azri Azman & Abdul Salam Babji. (2015). Utilisation of Poultry Skin as a New Source of Antioxidative Elastin. The 9th MIFT Food Science and Technology. (Product Competition-Silver) Proceedings Presentation ---