ثبت شده در تاریخ » 1395/03/26 در ساعت » 14:28

بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران

بازدید وزیر محترم کار از غرفه کاریابی ایران
اخبار مرتبط

سروش

کانال سروش: فرصت های شغلی

عضویت در کانال

تلگرام

کانال تلگرام: فرصت های شغلی

عضویت در کانال

ایتا

کانال ایتا : فرصت های شغلی

عضویت در کانال