پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/05/15 در ساعت » 12:34

ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور در سال 1399

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاهها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سراسر کشور در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامهاداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبهاستخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي ثبت نام و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است.
مهلت ثبت نام تا 19 مرداد 99 می باشد.

> تعاريف مفاهيم

برخي از اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:
1 .موسسه: به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اطلاق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامه هاي آتي خود نسبت به رفع نيازهاي نيروي انساني مراكز بهداشتي، مراكزدرماني و بيمارستانها و ساير واحدهاي تابعه، اقدام به استخدام مينمايند. (مطابق جدول شماره2)

2 .دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ويا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، (كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري) دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.
3 .آيين نامه اداري استخدامي: منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد ماده يك قانون احكام دائمي توسعه كشور تدوين گرديده است.
4 .داوطلب قراردادي كار معين: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني در يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور یا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي درقالب قراردادانجام كارمعين (موضوع تبصره 5 ماده 31 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور) اشتغال داشته باشد.
5 .داوطلب قراردادي پزشك خانواده: فردي كه براساس مفادتبصره 6 ماده 31 آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشك خانواده در حال انجام وظيفه در مراكزبهداشت تابعه دانشگاه/دانشكده مي باشد.
6 .داوطلب قرارداد مشاغل كارگري: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني دريكي ازدانشگاههاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب قرارداد مشاغل كارگري (موضوع ماده 32 آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
7 .داوطلب شركتي: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني از طريق يكي از شركتهاي تامين نيرو طرف قرارداد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خريد خدمت از بخش خصوصي (موضوع تبصره ماده 22 آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
8 .داوطلب ايثارگر: ايثارگران شامل موارد زير هستند:

الف) ایثارگران سهیمه بیست و پنج (25) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يك سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب) ایثارگران سهیمه پنج (5) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

تذكر: مراجع تاييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
1- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
2- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
3- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
9 . داوطلب معلول: به افرادی اطلاق می شود که با ارایه معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور مشمول استفاده از 3 درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلولان می باشند.
10. داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق می شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد.

> شرايط عمومی و اختصاصی

1 .شرايط عمومی داوطلبان
1-1 .داشتن تابعيت ايران
1-2 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
1-3 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1-4 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
1-5 .داشتن سلامت جسماني و رواني وتوانايی براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شورای طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
1-6 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
1-7 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
1-8 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههای اجرايی توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
1-9 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاه های اجرايي باشند.

> تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی

افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت در كليه دستگاه هاي اجرايي ويا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاه هاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارك تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند.
7 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهي (ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتي كه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غير مرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني برعدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حكم استخدامي خواهد بود. داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

> شرايط اختصاصی

الف) شرايط سني داوطلبان:
براي شغل بهياري داشتن حداقل 18 سال سن (متولدين قبل از 1381/05/12) و براي ساير مشاغل داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 1379/05/13 تا 1359/05/13) و داشتن حداكثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر (متولد شدگان بعد از 1354/05/13)
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1 –جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
2 –ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در ذيل مي باشند، در غير اين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد. – پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان 5 سال
4 -سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان 15 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)
5 -سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكارمعين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشته اند وبا موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول) نكته: در صورتي كه افراد در يكي از حالات شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.
6 -داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
7 -مدت خدمت سربازي انجام شده.
نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بيشتر نخواهد بود.

> ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

1 -مشمولين تعهدات (ضريب k) و مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان رشته هاي اجباري كه در حين انجام خدمت قانوني ميباشند، نمي توانند در اين آزمون شركت نمايند.
تبصره- اينگونه داوطلبان بايد حداكثر تا آخرين روز ثبت نام مدت تعهد و طرح اجباري ايشان به پايان رسيده باشد تا مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون باشند. در خصوص داوطلباني كه نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي «پايان طرح» نداشته و گواهي «اشتغال به طرح» براي اينگونه افراد كفايت مينمايد. ً ضمنا مشمولين مذكور ميتوانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون ساير دانشگاههاي علوم پزشكي نيز شركت نمايند.
نكته: داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص، قانون برقراري عدالت آموزشي و…) صرفا مجاز به شركت در آزمون استخدامي همان موسسه يا منطقه مورد تعهد مي باشند. لازم به ذكر است در صورت پذيرش نهايي، تعيين محل خدمت اين داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

> شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشكي

درخصوص مشاغل كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي، كاردان باليني فوريتهاي پزشكي، كارشناس ارتباطات و عمليات و كارشناس ترياژ تلفني فوريت هاي پزشكي علاوه بر شرايط فوق الذكر،داشتن سلامت كامل جسماني و رواني با تاييد طب كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيزالزامي مي باشد. در خصوص مشاغل «كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي» و «كاردان باليني فوريتهاي پزشكي» علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي قبلي، برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
1 -داراي قد 165 سانتي متر و بالاتر.
2 -داراي شاخص توده بدنيBody Mass Index -BMI كمتر از 30 و بيشتر از 19 .
تبصره: افرادي كه “BMI “آنها بيشتراز 30 باشد ونسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام”تست بيو الكتريك امپدانس” معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد.
تذكر: اندازه گيري “قد” و “BMI “در زمان بررسي مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتي كه داوطلب هر يكازاين شرايطرا احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.
3 -دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس ( ب2 يا پايه دوم) تبصره: داوطلبان داراي گواهينامه (ب1) در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه (ب2) يا پايه دوم را تا پايان يك سال پس از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد. (لازم به ذكر است افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت قبولي در آزمون بايستي تعهد محضري مبني بر اخذ گواهينامه ب 2 تا پايان 24 سالگي ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر، قبولي آنها كان لم يكن خواهد شد)
4 -داشتن آمادگي جسماني و مهارتهاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط، آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد). نكته: ساير شرايط اختصاصي مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلي هر موسسه درج گرديده است.

> شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش نگهبان

درخصوص شغل نگهبان علاوه بر شرايط فوق برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
– موفقيت در آزمون آمادگي جسماني
– داشتن حداقل قد 175 سانتيمتر
– دارا بودن تناسب جسماني:( BMI نسبت وزن به قد) بايد بين 27 و 18,5 باشد
– حداقل 22 و حداکثر 30 سال سن (متولد شدگان 1377/05/13 تا 1369/05/13)
درخصوص مشاغل مامور حراست، كارشناس حراست اسناد و مدارك ، كارشناس حراست فناوري اطلاعات و مسئول گزينش علاوه بر شرايط عمومي واختصاصي تاييديه از مراجع ذيصلاح نيز ملاك عمل خواهد بود.
بخش سوم: مواد آزمون به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد. كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزين هاي با ضريب يك (1 ) براي سوالات حيطه عمومي و ضريب دو (2 ) براي سوالات حيطه تخصصي طراحي خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد.

> مواد آزمون عمومی

1 -فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL )
2 -رياضي و آمار مقدماتي
3 -زبان و ادبيات فارسي
4 -معارف اسلامي
5 -زبان انگليسي عمومي
6 -اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني
7 -هوش و توانمندي هاي ذهني تبصره- اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و…) از پاسخگويي به سوال هاي معارف اسلامي معاف بوده و نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

> مواد آزمون تخصصی

سوال های حيطه هاي تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهاي تخصصي متناسب با رشته هاي شغلي، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره 1 مشخص شده است.

> امتيازات و سهميه های قانونی

الف) سهميه ايثارگران:
بر اساس هماهنگي هاي بهعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هريك از سهميه هاي 25 درصد و 5 درصد (در هر يك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرايي) براساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامي موسسات با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
1 -در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري وبا هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.
2 -با هماهنگي هاي بهعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامي موسسات مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور ً صرفا بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه ايثارگران 25 درصد را انتخاب نمايند.
3 -ايثارگران متقاضي بهرهمندي از سهميه استخدامي حداقل 25 درصد موضوع ماده (21 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي ثبت نام و بهره مندي از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محل هاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نميباشند.
4 -مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران نمي باشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بنابراين مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود، ً صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.
5 -جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست وپنج درصد وبالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت وبالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف مي باشند.
6 -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامي موسسات براي مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران تا سقف سهميه (25 درصد) الزامي نميباشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.
7 -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

> سهميه افراد داراي معلوليت

جذب افراد داراي معلوليت با ارائه معرفي نامه از اداره كل بهزيستي استان از محل سهميه استخدامي (3 درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، كسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بين كليه داوطلبان مشمول اين سهميه و براساس نمره مكتسبه در آزمون با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
1 -مشمولين سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت.
2 -افراد داراي معلوليت بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.
3 -براساس ماده(5 ) آيين نامه شماره 88384/ 44178 مورخ 22/ 04/ 1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از مأموريت كاري آنها نباشد، بلامانع ميباشد.

> سهميه آزاد

كليه سهميه استخدامي هر موسسه پس از كسر سهميه هاي استخدامي ايثارگران (مندرج دربند الف) ومعلولين عادي (مندرج در بند ب)، به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت.

> تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطلاعات ثبت نامی

با توجه به اينكه اعلام نتيجه اوليه (معرفي افراد براي بررســي مدارك) بر اساس اطلاعات ثبت نامي (خوداظهاري) داوطلبان و ســهميه هاي قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد، به دليل اينكه در هنگام برر سي مدارك، هرگونه تغيير در اطلاعات وارد شده به نحوي كه منجر به بهره مندي داوطلب از اولويت يا امتياز مربوطه گردد، كل فرايند اعلام نتيجه را با اختلال مواجه مي ســازد، لذا لازمســت ورود اطلاعات مذكور در فرم تقاضــانامه ثبت نام (به خصوص اگر در كافي نت صورت مي گيرد) با دقت و صــداقت صــورت گيرد چرا كه با توجه به مشــكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، امكان اصــلاح اطلاعات مذكور در هنگام بررســي مدارك به هيچ وجه امكانپذير نمي باشد وداوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. لازم به ذكراست آخرين فرصت ويرايش مشخصات ثبت نامي افراد (به جز شغل محل انتخابي) در زمان پرينت كارت ورود به جلسه خواهد بود. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات لازم در زمان بررسي مدارك، امتيازات و سهميه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گرديد.

> مراحل ثبت نام

الف) تاريخ ثبت نام و ارسال مدارك اينترنتي داوطلبان ميتوانند از تاريخ 1399/05/13 تا 1399/05/19 با مراجعه به سايت، با ارسال مدارك (كه آنها را پيشتر اسكن و آماده كردهاند) و تكميل فرم ثبت نام، براي شركت در آزمون نام نويسي كنند.
ب) ثبت نام اينترنتي: جهت ثبت نام، داوطلب بايد با مراجعه به سايت سنجش، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 616000 ريال (با احتساب استفاده از خدمات پيامكي 6000 ريال) اقدام كرده و با دريافت كد پرداخت، مراحل ثبت نام را آغاز كند (مبلغ پرداختي قابل برگشت نيست).
توجه : داوطلب بايد با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي نسبت به خريد اعتبار (به مبلغ 616000 ريال) و دريافت كد پرداخت جهت ثبت نام آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اقدام نمايد. (مبلغ تعيين شده بر اساس مصوبه هيات وزيران بوده و از طريق سايت مركز اعلام شده است.)
 تذكر 1 : پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك، بلافاصله پس از فشار دادن دكمهي ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رهگيري صادر ميشود و براي افرادي كه كد رهگيري دارند، در صورت كامل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور كد رهگيري آن را به همراه نسخهي چاپ شده از فرم ثبت نامشان براي مراحل بعدي آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.
تذكر 2 : هيچ گونه مدركي به صورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و يا اتوماسيون دريافت نخواهد شد. همچنين به مداركي كه با پست الكترونيكي ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهد شد. بنابراين،داوطلبان ملزم هستند كليهي مدارك اسكن شده خودرا همراه با فرم ثبت نام به صورت اينترنتي ارسال نمايند.در صورت عدم ارسال مدارك يا نقص در مدارك، كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
تذكر3 : داوطلبان سؤالات خود را تنها از طريق ايميل e.taheri@sanjeshp.ir به آدرس سنجش ارسال نمايند و يا با شماره تلفن 81452115 تماس حاصل كنند. به مراجعات حضوري يا كتبي پاسخ داده نخواهد شد.
تذكر4 : در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي شده و طبق مصوبات هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها، با داوطلب برخورد خواهد شد.
تذكر 5 : هر داوطلب ميتواند با توجه به محل سكونت خود تنها يكي از مراكز موجود در جدول شماره 2 را انتخاب كند.
تذكر6 : بعد از انتخاب محل آزمون امكان تغيير آن در زمان آزمون وجود ندارد.

> مدارک مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتی

الف) اصل مدارك شامل موارد زيربايد اسكن وبا فرمت jpgو حداكثر حجم 300kb ذخيره و بارگذاري شود.
ب) مشخصات داوطلب بايد در فرم ثبت نام به زبان فارسي درج شود.
1 .تصوير كارت ملي (پشت و رو)
2 .تصوير تمام صفحات شناسنامه
3 .تصوير آخرين مدرك تحصيلي 4 .تصوير يك قطعه عكس 4×3 كه در سال جاري گرفته شده
5 .تصويراصل دانشنامه ي دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد ،دكتري، دكتري تخصصي يا گواهي فراغت ازتحصيل از دانشگاه محل تحصيل داوطلب
6 .مدارك تحصيلي خارج از كشور بايد به تأييد يكي از وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا علوم تحقيقات وفناوري رسيده باشد.
تذكر1 : اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر 2 : عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر 3 : درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در امتحان از وي سلب مي گردد. تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد، بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

> زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

الف) آزمون رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 1399/06/14 به طور همزمان در دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در جدول شماره 2 برگزار ميشود.
ب) كارت ورود به جلسه ي آزمون از طريق سايت در اختيار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرينت كارت خود از روي سايت ميباشد.
ج) در استخراج نتايج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد.
1 -براي هر سؤال بايد تنها يك گزينه كه بهترين پاسخ ممكن در ميان گزينههاي ارائه شده است، انتخاب شود.
2 -به سؤالات بدون پاسخ، نمرهاي تعلق نميگيرد.
3 -به پاسخ نادرست نمره منفي تعلق مي گيرد.
تذكر مهم: براي ورود به جلسه ي آزمون، همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت ملي ضروري است.

> نحوه پذيرش داوطلبان و اعلام نتيجه

اعلام نتيجه، تعيين حد نصاب و انتخاب افراد در هر يك از كد شغل محلهاي آزمون استخدامي موسسه به ترتيب زير صورت مي پذيرد:
1 .محاسبه نمره كل اوليه داوطلبان براساس ضرايب دروس عمومي و اختصاصي.
2 .اين نمره كل ملاك تعيين حد نصاب خواهد بود
3 .تعيين حدنصاب نمره علمي لازم: شرط لازم (ونه كافي) براي معلولين وداوطلبان آزاد جهت معرفي به موسسه به منظور بررسي مدارك، برمبناي كسب حداقل 50 درصد ميانگين امتياز(مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون كتبي با اعمال ضرايب مربوطه) سه نفر اول داراي بالاترين امتياز آزمون كتبي در هر يك از مشاغل هر موسسه مي باشد كه به روش زير تعيين ميگردد:
تبصره : كاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در هر رشته شغلي به عهده معاونت توسعه وزارت متبوع خواهد بود.
4 .ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صرفا جهت اطلاع از وضعيت نمره ها و كسب يا عدم كسب حدنصاب
5 .اعمال سهميه هاي قانوني توسط مركز سنجش آموزش پزشكي و محاسبه نمره كل نهايي و اعلام فهرست معرفي شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلي از طريق وب سايت مركزمذكور
6 .اعلام نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در كد شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:
الف) دعوت از مشمولين بند 5 همين صفحه جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط موسسه مربوطه
ب) انطباق سوابق ومدارك ومستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب درتقاضانامه ثبت نام كه به تاييد(امضا و اثرانگشت) داوطلب رسيده باشد و تاييد آن از سوي موسسه مربوطه.
ج) براي رشته هاي شغلي كه پذيرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا براساس نمره كل نهايي به ميزان يك ونيم برابر ظرفيت.
د) براي رشته هاي شغلي كه شيوه پذيرش آنها «با انجام مصاحبه» است به ميزان سه برابر ظرفيت.
7 .اعمال تغييرات و سهميه هاي تاييد شده (براساس مدارك ومستندات مثبته) توسط مركز سنجش آموزش پزشكي و اعلام نتيجه 8 .معرفي افراد به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي(در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس وزن 70 درصد نمره كل به آزمون كتبي و 30 درصد نمره كل به مصاحبه) به هسته گزينش موسسه

> مصاحبه شغلی

1 -نوع و محتواي مصاحبه مشاغل داراي مصاحبه توسط موسسه تعيين و در جدول شغل محل هاي مربوطه اعلام شده است.
2 -از داوطلبان شغل محل هاي داراي مصاحبه پس از اعلام نتايج اوليه آزمون كتبي، به ميزان چند برابر ظرفيت هر شغل محل، به ترتيب نمره فضلي (پس از اعمال سهميه هاي قانوني) براي بررسي مدارك دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تاييد مدارك، براي انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.
3 -مصاحبه براي مشاغل مربوط به حيطه فوريت هاي پزشكي به شرح زير خواهد بود:
الف) رشته هاي شغلي كاردان و كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي
1 -سنجش قد و (BMI شاخص توده بدني) : ارزيابي شرايط فيزيكي افراد از لحاظ قد و تناسب قد ووزن (در زمان بررسي مدارك)
2 -سنجش وضعيت آمادگي جسماني: ارزيابي قدرت بدني و چابكي و توانايي، مديريت زمان داوطلبان

> تذكرات و توصيه های كلی

1 -داوطلبان ً صرفا در صورتي ميتوانند در امتحانات موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ثبت نام نمايند كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) آنان مطابق با عناوين مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده و همچنين عنوان مدرك تحصيلي ثبت نامي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) داوطلب، در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد.
2 -در صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد، صرفاً فارغ التحصيلان همان رشته و گرايش تحصيلي مي توانند درآزمون ثبت نامن مايند. اما در صورتي كه هريك از رشته هاي تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيلان كليه گرايش هاي آن رشته تحصيلي در مقطع مورد نظر، مي توانند در آزمون استخدامي ثبت نام نمايند.
3 -ارائه هرگونه گواهي از مراجع مختلف مبني بر تطابق رشتهها و يا گرايشهاي تحصيلي با رشته يا گرايش هاي تحصيلي عنوان شده درآگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و ً صرفا عين عنوان رشته ها ويا گرايشهاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل ميباشد. ازاين رو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارك، از لحاظ شرايط احراز اعلام شده در آگهي استخدامي منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند استخدام حذف ومعرفي آنان دراين مرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
4 -داوطلبان استخدام ميبايست سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند را داشته باشند. در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدامتوسط دستگاه مربوطه درمرحله مصاحبه استخدامي ومعاينه پزشكي، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه ميباشد.
5 -مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان تعيين شده و يا هرگونه مغايرت بين اطلاعاتي كه داوطلب در زمان تكميل تقاضانامه ثبت نام به مركز سنجش اعلام مينمايد با مستنداتي كه در اعلام نتيجه اوليه و بررسي مدارك ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود.
6 -اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
7 -داوطلبان بايستي به مبناي تاريخهاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. لازم به ذكر است ملاك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري ميباشند)، تاريخ پايان طرح (جهت متقاضيان استخدام در ساير دانشگاهها) و …آخرين روز ثبت نام و ملاك محاسبه سن، اولين روز ثبت نام مي باشد.
8 -استخدام پذيرفته شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي نموده باشند، منوط به تأييد توانمنديهاي جسمي، رواني، ذهني و حركتي افراد توسط واحد طب كار موسسه و يا كميسيون پزشكي طبق شيوه نامه سلامت جسماني و رواني وزارت متبوع است.
9 -استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً براساس نمره كل اوليه خواهد بود. كارنامه اوليه صادر شده از سوي مركز سنجش آموزش پزشكي، صرفا جهت اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون از وضعيت علمي (نمرات مكتسبه) آنان ميباشد و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگري از جمله استخدام ميباشد.
10 -داوطلباني كه در زمانهاي مشخص شده توسط موسسات، نسبت به ارائه مدارك و مستندات لازم اقدام ننمايند از انجام مراحل بعدي محروم و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت. بديهي است موسسات در اينگونه موارد طي هماهنگي با مركز سنجش آموزش پزشكي از ساير شركت كنندگان به ترتيب نمره فضلي دعوت خواهند نمود.

علاقه مندان جهت همکاری و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://sanjeshp.ir مراجعه نمایند.
اخبار مرتبط