پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/02/15 در ساعت » 11:50

جذب نيرو در شبكه ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

شركت پويانوين سبز در نظر دارد به منظور تأمين خدمات مورد
نياز خود در خطوط شبكه ريلي كشور در مشاغل مندرج در جدول ذيل از بين داوطلبان
مذكور و بومي واجد شرايط از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و معاينات طب كار
تعدادي را انتخاب نمايد. افراد واجد شرايط متقاضي شركت در آزمون مي توانند جهت ثبت
نام از تاريخ
1398/12/25 تا تاريخ 1399/02/25 به آدرس اينترنتي http://www.saazmoon.com  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و مطابق با شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

 
رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر
 1  کاردان، کارشناس  حمل و نقل، كامپيوتر(گرايش نرم افزار)، رياضي، برق، الكترونيك، الكتروتكنيك، نقشه كشي صنعتي، امور فني راه آهن، بهداشت حرفه اي، ايمني صنعتي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، آمار، ماشين افزار، مكانيك خودرو، كنترل صنعتي، مكانيك، متالورژي، ساخت و توليد(گرايش ماشين ابزار)، فيزيك، عمران، صنايع (كليه گرايش ها به استثناء رشته هاي صنايع غذايي)  لكوموتيوران
 2  کاردان، کارشناس  حمل و نقل، كامپيوتر(گرايش نرم افزار)، رياضي، برق، الكترونيك، الكتروتكنيك، نقشه كشي صنعتي، امور فني راه آهن، بهداشت حرفه اي، ايمني صنعتي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، آمار، ماشين افزار، مكانيك خودرو، كنترل صنعتي، مكانيك، ساخت و توليد(گرايش ماشين ابزار)، مديريت(گرايش هاي بازرگاني، گمركي، صنعتي، كاربردي، دولتي، بيمه)، صنايع (كليه گرايش ها به استثناء رشته هاي صنايع غذايي)  متصدي ترافيك
 3  کاردان، کارشناس  حمل و نقل، كامپيوتر(گرايش نرم افزار)، رياضي، برق، الكترونيك، الكتروتكنيك، نقشه كشي صنعتي، امور فني راه آهن، بهداشت حرفه اي، ايمني صنعتي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، آمار، ماشين افزار، مكانيك خودرو، كنترل صنعتي، مكانيك، ساخت و توليد(گرايش ماشين ابزار)، مديريت(گرايش هاي بازرگاني، گمركي، صنعتي، كاربردي، دولتي، بيمه)، صنايع (كليه گرايش ها به استثناء رشته هاي صنايع غذايي)  سوزنبان
 4  ديپلم  رياضي و فيزيك، علوم تجربي، برق(كليه گرايش ها)، مكانيك (اتومكانيك، ماشين ابزار، طراحي صنعتي) عمران، كامپيوتر (كليه گرايش ها به استثناء رشته هاي شاخه گرافيك كامپيوتر)  نگهبان ايستگاه

اخبار مرتبط