پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/02/09 در ساعت » 13:55

استخدام شرکت انتخاب سرویس حامی در سال 1399

شرکت انتخاب سرویس حامی، بزرگترین شرکت خدمات پس از فروش لوازم خانگی در کشور به منظور تأمین کادر فنی خود تعداد 302 نفر از فارغ- التحصیالن مرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فنّاوري کشور را از طریق برگزاري آزمون استخدامی مجازي، مصاحبه، گزینش و کسب نمره حد نصاب در سراسر کشور بجر استان های (ایلام- بوشهر- خراسان جنوبی- سمنان و هرمزگان) استخدام مینماید.
مهلت ثبت نام تا 17 اردیبهشت ماه میباشد.

> شرایط عمومی

1ـ1ـ تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران و متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور
1ـ2ـ عدم سوء پیشینه کیفري 1-3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
1ـ4ـ دارا بودن سالمتی و توانایی کامل جسمانی به تائید پزشك معتمد گروه (طب صنعتی)
1ـ5ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در زمان ثبت نام
1-6 -احراز صالحیت هاي عمومی به تأیید واحد گزینش پس از قبولی در آزمون مجازي و مصاحبه

> شرایط اختصاصی

2-1 -شـرایط سـنی
2-1-1 -حداکثر سن براي داوطلبان تا زمان آزمون، 30 سال (متولدین 19/ 02/ 69 و بعد از آن) و حداقل سن 22 سال (متولدین 19/ 02/ 77 و قبل از آن) می باشد.
2-1-2 -مدت سابقه کار معتبر، مفید و مرتبط با مدرک تحصیلی و شغل مورد نظر (به شرط پرداخت حق بیمه)، حداکثر به میزان 5 سال به سقف سنی فوق افزوده می شود (ارائه گواهی معتبر الزامی است.)
تذكر 1: مالک عمل براي محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان روز آزمون (19/ 02/ 1399 )می باشد.

2-2 -شرایط مدرک تحصیلی
2-2-1 -دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده
باشد (گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره براي حوزه نظام وظیفه مورد پذیرش نخواهد بود).
2-2-2 -تائید مدارک فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی از سوي دفتر امور فارغ التحصیالن سازمان مرکزي آن دانشگاه و فارغ التحصیالن خارج از
کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري الزامی است.
2-2-3 -مدارک دانشگاهی کسانی براي شرکت در آزمون هاي استخدامی قابل قبول است که از طریق آزمون هاي سراسري دانشگاه هاي دولتی یا آزاد یا آزمون خاص دانشگاه جامع علمی – کاربردي که از طریق سازمان سنجش برگزار شده باشد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی شده باشند و یا از دانشگاه هاي معتبر خارج از کشور مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دریافت کرده باشند.
2-2-4 -مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزي پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسري و با
ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.

ب- شهرهاي متقاضی نیرو جدول شماره 1 شامل نیاز نیروي انسانی شركت انتخاب سرویس حامی به تفکیك شهرهاي کشور می باشد. داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که ساکن و بومی شهر هاي مندرج در جدول 1 باشند.

ج- رشته هاي تحصیلی مورد نیاز رشته هاي تحصیلی مورد نیاز مطابق جدول شماره 2 می باشد.

جدول 2 -رشته هاي تحصیلی مورد نیاز

مقطع تحصیلی رشته ها گرایش تحصیلی
کارشناسی و کاردانی مکانیک تمامی گرایش ها
برق تمامی گرایش ها
مکاترونیک تمامی گرایش ها
کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و گرایش رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز مشاغل اعلام شده در آگهی استخدامی، ذکر شده باشد.

> مواد آزمون

1 -مواد آزمون عمومی(40%)
زبان انگلیسی و دانش رایانه (20 %)، توانایی ذهنی و ادراکی (20 %)
2 -مواد آزمون تخصصی(60 %)
مواد آزمون تخصصی براي هر یك از رشته هاي مورد نیاز، در جدول شماره 3 مشخص شده است.

جدول 3 – کد و عناوین رشته هاي شغلی و مواد آزمون هریك از آنها

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی مواد آزمون
1 گروه مکانیک تمامی گرایش ها اجزاء ماشین، تاسیسات حرارتی برودتی گردنده، نقشه خوانی برق الکترونیك مکانیك، جوشکاري اکسی استیلن فلزات رنگی و لوله، نقشه خوانی برق و مکانیك
2 گروه برق تمامی گرایش ها ماشین هاي الکتریکی DC AC ،کالیبراسیون، اصول اندازه گیري الکتریکی، مدارهاي الکتریکی، تکنولوژي و کارگاره برق صنعتی و سیم پیچی، نقشه خوانی برق و مکانیك
3 گروه مکاترونیک تمامی گرایش ها نقشه کشی صنعتی، کارگاه عمومی،کارگاه کامپیوتر، مقاومت مصالح، الکترونیك1 ،آز مدارهاي الکتریکی، مکانیك سیاالت، ماشین هاي الکتریکی، انتقال حرارت
4 گروه کامپیوتر گرایش سخت افزار مدارهاي الکتریکی، مدار منطقی، الکترونیك

> مراحل فرآیند استخدام

1 -مراجعه به سایت گروه صنعتی انتخاب و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده نمودن مدارک مورد نیاز
2 -پرداخت الکترونیکی مبلغ 000/ 300 ریال (سیصد هزار ریال) بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام
3 -ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیري (کد ثبت نام در آزمون و مشاهده نتایج آزمون)
4 -مراجعه به سایت آزمون در تاریخ مقرر و شرکت در آزمون
5 -دریافت نتیجه آزمون از طریق سایت آزمون
6 -حضور در فرآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه در صورت پذیرش در آزمون کتبی
7 -انجام معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی
8 -انجام فرآیند گزینش براي پذیرفته شدگان مراحل قبلی
9 -تکمیل پرونده شامل استعلام مدرک تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز
10-انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش هاي بدو استخدام براي پذیرفته شدگان نهایی

> مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
1 -اسکن صفحه رو کارت ملی(با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)

> نحوه ثبت نام و مهلت آن

متقاضیان آزمون فرصت دارند از تاریخ 07/ 02/ 1399 الی 17/ 02/ 1399 به سایت گروه صنعتی انتخاب مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
لازم است متقاضیان قبل از مراجعه به سایت ثبت نام، نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام فرمایند

> زمان برگزاري آزمون

آزمون استخدامی در روز جمعه مورخه 19/ 02/ 1399 رأس ساعت 17 در سراسر کشور به صورت مجازي برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند رأس ساعت اعلام شده با مراجعه به سایت گروه صنعتی انتخاب در آزمون با بازه زمانی مشخص شده شرکت کنند.

> زمان اعلام نتایج

آزمون تاریخ اعلام نتایج آزمون استخدامی، 22/ 02/ 1399 خواهد بود.

> نکات بسیار مهم

1 -قبولی در آزمون مجازي منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام و کسب حد نصاب نمره می باشد.
2 -کلیه داوطلبانی که قبال در شرکت هاي تابعه گروه سرمایه گذاري انتخاب شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوي هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري شرکته اي مربوطه اخراج شده اند، حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت و در صورت شرکت در آزمون نتیجه آن ملغی و هزینه مسترد نخواهد شد.
3 -مبلغ فیش پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
4 -براي کلیه پذیرفته شدگان آزمون کتبی براساس 2 برابر ظرفیت پذیرش جهت حضور در مصاحبههاي فنی/ تخصصی و روانشناختی دعوتنامه ارسال خواهد شد.
5 -با توجه به اینکه ثبت نام براي شرکت در آزمون مجازي صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی انجام می شود از داوطلبان تقاضا می گردد از ارسال هرگونه مدرک به دفتر شرکت خودداري نمایند.
6 -داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 03145691485 تماس حاصل نمایند.
7 -پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود
8 -قبولی در آزمون مجازي به منزله استخدام قطعی نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوءپیشینـه از مراکز ذیصـالح می باشـد.

 

علاقه مندان جهت همکاری و پر کردن فرم رزومه به وب سایت شرکت به آدرس https://azmoon.entekhabgroup.ir  مراجعه نمایند.

اخبار مرتبط