پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/01/28 در ساعت » 11:07

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر سال 1399

به منظور تأمین نیروی انسـانی مورد نیاز به صـورت اسـتخدام قرارداد انجام کار معین در سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور از محل مجوز شـماره ۴۱۱۳۹۵ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، شـرایط و ضوابط عمومی و تخصصی برای استخدام در سراسر کشور به شرح زیر اعلام میگردد:
مهلت ثبت نام تا 11 اردیبهشت 99 میباشد.

بخش اول : تعاریف
مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

الف) دستگاه اجرایی
کلیه وزارتخانهها، مؤســســات دولتی، مؤســســات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شــرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، (کلیه دسـتگاههای موضـوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.

> شرایط عمومی

۱ .داشتن تابعیت ایران
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
۵ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.
۶ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۹ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته باشند.
۱۰ .داشـتن حداقل بیسـت (۲۰) سـال تمام و حداکثر سـی (۳۰) سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی دیپلم، حداکثر سـی و پنج (۳۵) سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی فوق دیپلم، حداکثر چهل (۴۰) سـال تمـام برای دارندگان مدارک تحصـــیلی لیســـانس، حداکثر چهـل و پنج (۴۵) ســال تمـام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری.
تبصـر ه ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شـهدا، فرزندان جانبازان بیسـت و پنج درصـد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سـال اسـارت و بالاتر، از شـرط حداکثر سـن معاف میباشـند و سـایر مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد و ۵ درصـد در صـورت ثبت نام در آزمون، ضـمن رعایت تبصـره ۲ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سـن های اعلام شـده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایند استخدام حذف خواهند شد.
تبصـره ۲: موارد ذیل به شـرط ارائه مدارک و مسـتندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سـن مقرر اضـافه خواهد شد:
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند بهمیزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
– میزان مدت خدمت ضرورت
– داوطلبانی که به صـورت غیررسـمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسـسـات و شـرکتهای دولتی، بانکها و شـرکتهای تحت پوشـش آنها، شـرکتهای بیمه های دولتی، شـهرداریها و موسـسـات و شـرکتهای دولتی که شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت، موسـسـات و شـرکتهای ملی و مصـادره شـده که به نحوی از بودجه و کمک دولت اسـتفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسـلامی و شـرکتهای تحت پوشـش آنها از تاریخ ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشتهاند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

 

علاقه مدان جهت شرکت در آزمون و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  به آدرس www. hrtc. ir  مراجعه نمایند.

ثبت نام از روز شنبه 30 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

اخبار مرتبط