پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/01/18 در ساعت » 09:48

استخدام مشاغل عملیاتی ریلی کشور

شرکت پویانوین سبز درنظردارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، در خطوط شبکه ریلی کشور، در مشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان ذکور و بومی واجد شرایط، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.

افراد واجد شرایط متقاضی شرکت درآزمون،می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به سایت مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفادآگهی و مطابق با شرایط ذکر شده، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تاریخ اتمام ثبت نام تا ساعت 24 روز 31 ام فروردین ماه 1399 می باشد

عنوان شغلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
لکوموتیوران کاردانی و کارشناسی حمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطالعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالورژی، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)، فیزیک، عمران، صنایع (کلیه گرایش ها به استثناء رشته های صنایع غذایی)
متصدی
ترافیک
کاردانی و کارشناسی حمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطالعات، آمار،ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)،مدیریت(گرایش های بازرگانی، گمرکی، صنعتی، کاربردی، دولتی، بیمه)، صنایع (کلیه گرایشها به استثناء رشته های صنایع غذایی)
سوزنبان
نگهبان
ایستگاه
دیپلم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، برق(کلیه گرایش ها)، مکانیک (اتومکانیک، ماشین ابزار، طراحی صنعتی) عمران، کامپیوتر(کلیه گرایش ها به استثناء رشته های شاخه گرافیک کامپیوتر)

تذكرات (1):
1. دارندگان مدارک تحصيلی مندرج در جدول شماره 1 صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود.
2. در این آزمون صرفا داوطلبان بومی مجاز به شرکت می باشند لذا متقاضيان باید سعی کنند تا محدوده جغرافيایی مورد تقاضای خود را بر اساس شرایط بومی (شهرستانهای محدوده ایستگاه های راه آهن)، انتخاب نمایند.
3. داوطلبان چنانچه از شرایط ایثارگری برخوردارند ضروری است در تقاضانامه ثبت نام نسبت به تكميل فيلد مربوطه اقدام نمایند.فرزندان شهدا، برادر شهيد، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر به شرط ارائه مستندات ایثارگری تایيد شده توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران، از شرط سن، حداکثر تا سقف 5 سال معاف می باشند.ضمن اینكه این دسته افراد نيز باید شرایط مد نظر شرکت را دارا باشند.
4. بكارگيری پذيرفته شدگان نهايی بر اساس نمره و رتبه قبولی از سال 1399 لغايت پايان سال 1401 به صورت تدريجی می باشد.

> تعريف داوطلب بومی

افرادی که حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند:
الف- محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب با محدوده جغرافيایی مورد تقاضا یكی باشد.
ب- داوطلب حداقل دو مقطع تحصيلی (از ابتدایی تا پایان دبيرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در محدوده جغرافيایی محل مورد تقاضا طی کرده باشد.
تذكر: سكونت در محل جغرافيايی مورد تقاضا، بدون داشتن يكی از شرايط بند “الف”يا “ب”به منزله بومی بودن تلقی نمی گردد.

> شرايط عمومی

1-1- تابعيت نظام جمهوری اسلامی ایران.
1-2- اعتقاد به دین مبين اسلام یا یكی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
1-3- نداشتن منع بكارگيری و نداشتن سوء پيشينه به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح.
1-4- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافيت دائم غير پزشكی.
1-5- داشتن شرایط فيزیكی مورد نظر و سلامت کامل جسمانی و روانی متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شرکت.

> شرايط اختصاصی

2-1- سن:
– در مشاغل لكوموتيوران، متصدی ترافيک و سوزنبان حداکثر سن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت 28 سال تمام (1371/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكی 26 سال تمام (1373/01/01) می باشد.
– در شغل نگهبان ايستگاه حداکثر سن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت 26 سال تمام (1373/01/01) و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكی 24 سال تمام (1375/01/01) می باشد.

2-2- سابقه:
داوطلبانی که دارای سابقه خدمت در مجموعه سيرو حرکت راه آهن یا واحد های تعميراتی ناوگان و مشاغل زیر ساخت ریلی، می باشند حداکثر تا 4 سال به سقف سنی افزوده می گردد. (با ارائه سوابق بيمه ای مرتبط و تایيد شده توسط سازمان تامين اجتماعی)

> مفاد آزمون كتبی

3-1- مشاغل لكوموتيوران، متصدی ترافيک و سوزنبان
– سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبيات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپيوتر، زبان عمومی انگليسی و هوش و استعداد تحصيلی
– سوالات دروس تخصصی:
– برای شغل لكوموتيوران: ریاضی و آمار، مبانی فيزیک، مبانی مكانيک، مبانی برق و الكترونيک
– برای شغل متصدی ترافيک و سوزنبان: ریاضی و آمار، مبانی مكانيک، مبانی برق و الكترونيک و مبانی مدیریت

– سوالات شایستگی شغلی عبارتست از:
مهارتها، توانمندی ها، الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نياز شغلی

– تعداد سوالات آزمون: تعداد 170 سوال به تفكيک 60 سوال برای دروس عمومی (برای هر درس 10 سوال)، 60 سوال برای دروس تخصصی (برای هر درس 15 سوال) و 50 سوال برای شایستگی شغلی، در نظر گرفته شده است.

3-2- نگهبان ايستگاه
– سوالات دروس عمومی شامل: ادبيات فارسی، معارف اسلامی، زبان عمومی انگليسی و هوش و استعداد تحصيلی
– سوالات دروس تخصصی: مبانی ریاضی، مبانی فيزیک، مبانی کامپيوتر، مبانی برق و الكترونيک
– سوالات شایستگی شغلی عبارتست از:
– مهارتها، توانمندی ها، الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نياز شغلی

– تعداد سوالات آزمون: تعداد 110 سوال به تفكيک 40 سوال برای دروس عمومی (برای هر درس 10 سوال)، 40 سوال برای دروس تخصصی (برای هر درس 10 سوال) و 30 سوال برای شایستگی شغلی، در نظر گرفته شده است.
تبصره:
– کليه سوالات آزمون به صورت چهارگزینه ای می باشد.
– هر سه پاسخ اشتباه معادل یک نمره منفی در نظر گرفته می شود.

> نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون

داوطلبان از تاریخ 1398/12/25 حداکثر تا پایان روز 1399/01/31 فرصت خواهند داشت به ترتيب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.
– مطالعه دقيق آگهی و شرایط مندرج در آن
– واریز مبلغ 530،000 ريال (پانصد و سی هزار ريال) به صورت الكترونيكی به عنوان حق ثبت نام در آزمون

نكته: وجه واریزی به هيچ عنوان مسترد نخواهد گردید.

– بارگذاری عكس اسكن شده (حجم نباید بيشتر از 40 کيلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسكن شده اصل مدرک تحصيلی (حجم نباید بيشتر از 100 کيلوبایت باشد)
تذكر: ارسال تصویر اصل مدرک تحصيلی الزامی می باشد (داوطلب در صورت قبولی در آزمون کتبی ملزم می باشد اصل یا گواهی موقت مدرک تحصيلی خود را ارائه نماید در غير این صورت به هيچ وجه معرفی نامه های تحصيلی به حوزه نظام وظيفه، گواهی های موردی و… ترتيب اثر داده نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون، از ادامه فرایند حذف خواهد شد)
– بارگذاری تصویر اسكن شده کارت پایان خدمت (حجم نباید بيشتر از 100 کيلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسكن شده صفحه اول شناسنامه (حجم نباید بيشتر از 100 کيلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسكن شده مستندات بومی بودن در صورتيكه داوطلب، “بومی محل تولد” نباشد(حجم نباید بيشتر از 100 کيلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسكن شده کارت ایثارگری (حجم نباید بيشتر از 100 کيلوبایت باشد)
– ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز به طور صحيح و دقيق و دریافت کد رهگيری 6 رقمی پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی
– دریافت کارت ورود به جلسه، براساس اعلام زمان و مكان برگزاری آزمون در سایت مذکور
تبصره 3: داوطلبان گرامی در مرحله ثبت اینترنتی اطلاعات دقت نمایند، مسئوليت درستی اطلاعات ثبت شده به عهده داوطلب می باشد.

داوطلبان می بايست پس از ثبت نهايی اطلاعات و دريافت كد رهگيری 6 رقمی نسبت به تاييد نهايی ثبت نام خود اطمينان حاصل نموده و جهت چاپ صفحه تائيديه نهايی ثبت نام خود، اقدام نمايند.
تبصره 4: هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یک شغل درخواستی را دارد.

تذكرات (2):
– عدم دریافت کد رهگيری 6 رقمی به منزله عدم تكميل ثبت نام داوطلب می باشد.
– شماره تلفن همراه ثبت شده در تقاضانامه، ملاک اطلاع رسانی پيامک به داوطلب می باشد. لذا در ثبت شماره اعلامی، دقت لازم صورت پذيرد. ضمنا مسئوليت هر گونه تغيير، خاموش بودن شماره ثبت شده و …. به عهده داوطلب می باشد.
– چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غير واقعی، ثبت نام و اقدام به شرکت در آزمون نماید، با محرز شدن عدم صحت مندرجات ثبت شده از سوی داوطلب، حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار، موضوع بكارگيری وی منتفی و در صورت لزوم، مورد پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
– بدیهی است قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه ها به منزله تایيد نهایی نمی باشد بلكه مراحل آزمون شامل قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه علمی – تخصصی، معاینات طب کار و روانسنجی و گزینش صلاحيت های اخلاقی و … می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر یک از مراحل قيد شده از ایشان جهت شرکت در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
– این آگهی ارتباطی با جذب نيرو در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ندارد.

> زمان برگزاری آزمون

– زمان دریافت کارت ورود به جلسه و تاریخ و مكان برگزاری آزمون متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
– داوطلبان در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره تلفن های 22264471 021 تماس حاصل نمایند.

اخبار مرتبط