پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1397/06/04 در ساعت » 10:45

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شرکت خدمات بهداشتي و درماني حکيم طب تربت برنده شده در مناقصه مورخ 25/09/1396 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1662/209/د مورخ 03/04/1393 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي بجايگزيني نيروهاي خروجي گروه مشاغل پرستاري در بيمارستان آموزشي و درماني نهم دي تربت حيدريه، افراد واجد الشرايط در رشته هاي ذيل را از طريق فراخوان در فضاي رقابتي، شناسايي و بعد از برگزاري آزمون و طي مراحل گزينش، بصورت قراردادي دعوت به همکاري نمايد .

تذکرات :

1- معرفي پذيرفته شدگان اصلي جهت شروع بکار و انعقاد قرارداد، پس از تسويه حساب و پايانکار نيروهاي فعلي در مشاغل تعيين شده خواهد بود .

2- انعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد و در صورت رضايت از نحوه خدمتي و نياز، قرارداد تمديد خواهد شد .

3- کليه سهميه مجوز پس از کسر سهميه ايثارگران، به داوطلبان “بومي شهرستان” درصورت برخورداري از شرايط مندرج در فراخوان و كسب حدنصاب نمره آزمون، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين داوطلبان “بومي شهرستان” تکميل نگردد، پذيرش ابتدا از بين افراد بومي شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه انجام و پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس “غيربومي” همان رشته شغلي صورت مي پذيرد .

4- هرگونه اطلاع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون و مصاحبه، نحوه صدور کارت و … از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه انجام خواهد شد. لذا داوطلبين موظف هستند جهت آگاهي از اطلاعيه ها حداقل هر 24 ساعت يکبار به سايت مراجعه نمايند.

با توجه به تغيير کد تلفن شهرستان ها از 4 رقم به 3 رقم، داوطلبين مي بايست در ابتداي کد تلفن ثابت، 2 صفر درج نمايند . مانند: (0051)

مشمولين بند 2/7 قسمت امتيازات و اولويت هاي قانوني، مي بايست پس از ثبت نام اينترنتي، گواهي اشتغال از شرکت ممهور به مهر و امضاء شرکت و واحد محل خدمت خود را با درج نام و نام خانوادگي، کد ملي (به تاريخ روز، به انضام آخرين قرارداد شرکت در سال 96) به اداره برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه به نشاني: تربت حيدريه – بلوار پرستار – قره ني 1 – دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه – طبقه اول – اتاق 201 تحويل دهند .

مشمولين بند 3/7 قسمت امتيازات و اولويت هاي قانوني، مي بايست پس از ثبت نام اينترنتي، اصل و تصوير آخرين حکم کارگزيني يا آخرين حکم بازنشستگي پدر يا مادر خود را به اداره برنامه ريزي، تأمين و توزيع نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه به نشاني: تربت حيدريه – بلوار پرستار – قره ني 1 – دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه – طبقه اول – اتاق 201 تحويل دهند .

ردیف آگهی رشته شغلی محل درخواست تعداد مورد نیاز
مرد / زن / هردو
مدرک تحصیلی
82 پرستار تربت حيدريه 2 دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته پرستاري
84 كارشناس اتاق عمل تربت حيدريه 2 دارا بودن مدرک تحصيلي لیسانس در رشته اتاق عمل

1- شرايط عمومي

1/1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2/1- داشتن تابعيت ايران

3/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4/1- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي مردان

5/1- عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان

6/1- نداشتن سابقه محکوميت جزايي م‍ؤثر

7/1- داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام کاري که براي آن به خدمت گرفته مي شوند (طبق نظر کميسيون پزشکي يا واحد طب کار دانشگاه)

8/1- دارا بودن مدرک تحصيلي از مؤسسات آموزشي معتبر

2- شرايط اختصاصي

1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 30 سال تمام (ملاک محاسبه سن، حداکثر آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد – تاريخ 07/06/1397)

* تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر، به حداکثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهد شد :

الف) سنوات شرکتي داوطلبان شرکتي شاغل که به صورت غيرمستقيم و از طريق شرکتهاي پيمانکاري طرف قرارداد با دانشگاه، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به ميزان 10 سال (طبق سابقه بيمه)

ب)جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهداء،‌همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان که حداقل يکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهي از معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا معاونت توسعه مديريت و منابع جهاد کشاورزي و يا ستاد مشترک نيروهاي مسلح (درخصوص کارکنان پايور نيروهاي مسلح و نيروهاي وظيفه)) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .

پ) افراد خانواده معظم شهداء (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر) تا ميزان 5 سال

ت) رزمندگان داراي کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه

د) مدت خدمت سربازي انجام شده

هـ) داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

2/2- مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته هاي داراي طرح “اجباري” مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه تا تاريخ 31/06/1397 باشند .

تبصره: در خصوص داوطلباني که مدت طرح اجباري خود را به پايان رسانده و يا تا تاريخ 31/06/1397 به پايان مي رسانند و به استناد بخشنامه شماره 854/100 مورخ 16/07/1393 وزارت متبوع، نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شود و همچنين داوطلباني که به استناد بند 1 بخشنامه شماره 1591/209/د مورخ 23/05/1392 متقاضي انجام خدمات قانوني بدون احتساب ضريب منطقه خدمتي باشند، نيازي به ارائه گواهي “پايان طرح” نداشته و مجاز به شرکت در اين آزمون مي باشند. اين دسته از داوطلبان مي بايست پس از اعلام نتايج و قبولي در آزمون، نسبت به لغو خدمت طرح اختياري خود اقدام نمايند .

3- نحوه ثبت نام

الف) تكميل فرم ثبت نام اينترنتي (تقاضانامه ثبت نام) :

ثبت نام متقاضيان صرفاً بصورت الکترونيکي و از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه صورت مي پذيرد. لذا متقاضيان محترم مي بايستي پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان، راهنماي ثبت نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده مي باشد، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

تذکر 1: لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان يک بار ثبت نام را دارد. لذا امکان ثبت نام بعدي وجود نخواهد داشت و ثبت نام اوليه ملاک عمل مي باشد .

ب) ارسال فايل عكس اسكن شده :

داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را بر اساس شرايط ذيل آماده و از طريق سامانه آزمون ارسال نمايد :

– عکس 4×3 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) .

– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد .

– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 300×200 و حداکثر 400×300 پيکسل باشد .

– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد .

– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد .

– حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد .

– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد .

تذکر 1: اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند .

تذکر 2 (مهم): در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد. با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تأكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد .

پ) ارسال فايل فيش بانکي اسكن شده (با حجم کمتر از 200 کيلو بايت) .

ت) ارسال فايل اسكن شده مدارک دال بر ايثارگري (با حجم کمتر از 200 کيلو بايت) .

تذکر 1: ثبت نام فقط از طريق سايت صورت مي پذيرد. لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و يا مراجعه حضوري جهت درخواست شغل خوداري نماييد. بديهي است به درخواست هاي دستي و حضوري هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمناً در صورت لزوم دريافت اصل مدارک، متعاقباً اعلام خواهد شد .

تذکر 2: متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام، كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند .

تذکر 4: مبلغ 000/330 ريال (سي و سه هزار تومان) به عنوان حق شرکت در آزمون عمومي و تخصصي داوطلبان به حساب شماره 0109282862005 بنام شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني حکيم طب تربت نزد بانک ملي شعبه شهرداري تربت حيدريه پرداخت نموده و اسکن فيش پرداختي را در محلي که در سامانه ثبت نام اينترنتي مشخص شده است، بارگذاري نماييد. ضمناً فيش پرداختي در روز آزمون بهمراه کارت شرکت در جلسه آزمون اخذ خواهد گرديد .

تبصره 1– به ثبت نام ناقص و يا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .

4- مهلت ثبت نام :

متقاضيان محترم ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 97/5/29 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. با عنايت به محدوديت زماني تا برگزاري زمان آزمون، مهلت ثبت نام به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد. لذا با توجه به احتمال ايجاد مشکل در پهناي باند در روزهاي پاياني به علت حجم بالاي ثبت نام، خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پايان مهلت اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام نمائيد .

5- مدارک مورد نياز در صورت درخواست ارسال يا ارائه اصل مدارک :

با توجه به اينکه در زمان آزمون هيچگونه مدرک و مستنداتي جهت بررسي صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام از افراد اخذ نمي گردد، لذا داوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده اعلام خواهد شد، موظفند مدارک ذيل را جهت بررسي ارائه نمايند. نحوه، زمان و آدرس محل تحويل مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد .

· پرينت برگ ثبت نام در فراخوان

· 3 قطعه عکس 4*3 با پشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده

· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (1سري)

· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر(در صورت تأهل) (1سري)

· اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (1سري)

· اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (1سري)

· اصل و تصوير گواهي پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن

· اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم پشت و رو يا گواهي که حداکثر تا آخرين روز مهلت ثبت نام آزمون، پايان خدمت نظام وظيفه را تأييد نمايد . (1سري)

· اصل مدارک دال بر بومي بودن به همراه تصوير آن (1سري)

· اصل مدارک دال بر ايثارگري حسب مورد از مراجع ذيربط

· در صورت نياز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق سايت اعلام خواهد شد .

تبصره: مدرک تحصيلي از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي بر اصالت مدارک نخواهد بود

زمان اخذ کارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون :

زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون و همچنين زمان و مکان برگزاري آزمون از طريق سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه متعاقباً اعلام خواهد شد .

6- مواد آزمون عبارتند از :

1/6- آزمون عمومي کتبي شامل: 1- زبان و ادبيات فارسي 2- معارف اسلامي 3- رياضي و آمار مقدماتي 4- زبان انگليسي عمومي 5- هوش و توانمندي هاي ذهني 6- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون 7- فن آوري اطلاعات، در مجموع به تعداد (90) سؤال به صورت چهار گزينه اي با اعمال ضريب نيم طراحي مي گردد. ضمناً به ازاي هر چهار پاسخ غلط، يک پاسخ صحيح محاسبه نخواهد شد .

تبصره : اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي باشند و در اين صورت نمره مکتسبه اين داوطلبان براساس مجموع تراز شده ساير سئوالات محاسبه خواهد شد. بديهي است زمان پاسخگويي به سئوالات عمومي اين گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سئوالات، کمتر خواهد بود .

2/6- آزمون کتبي تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سئوال به صورت چهار گزينه اي با اعمال ضريب سه طراحي مي گردد. ضمناً به ازاي هر چهار پاسخ غلط، يک پاسخ صحيح محاسبه نخواهد شد .

تبصره 1) سقف نمره آزمون برگزار شده (آزمون کتبي و مصاحبه) 100 امتياز مي باشد .

تبصره 2) حد نصاب نمره آزمون کتبي (عمومي و تخصصي) کسب حداقل 50 درصد ميانگين امتياز (مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون کتبي) سه نفر داراي بالاترين امتيار آزمون مي باشد .

تبصره 3) با عنايت به اينکه اين آزمون بصورت ترکيبي از آزمون کتبي و مصاحبه مي باشد، صرفاً افرادي که حد نصاب نمره آزمون کتبي را اخذ نموده اند به آزمون مصاحبه دعوت خواهند شد و احتساب نمره نهايي پذيرفته شدگان براساس وزن 60 درصد (60%) نمره کل آزمون کتبي (پس از احتساب سهميه ها و ضرايب) و 40 درصد (40%) نمره مصاحبه خواهد بود .

تبصره 4) در صورت عدم تأمين نيروهاي مورد نياز، ممکن است حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون کتبي، تا تکميل ظرفيت کاهش داده شود .

7- امتيازات و اولويت هاي قانوني و نحوه اعمال آنها :

1/7- سهميه ايثارگران: جهت اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، 25% سهميه آزمون (يک رديف مجوز) به ايثارگران مشمول (جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان داراي يکسال و بالاي يکسال اسارت و خواهر و برادر شهيد) براساس سازوکار ذيل اختصاص مي يابد :

جذب ايثارگران معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران از محل سهميه فوق، صرفاً از طريق شركت در آزمون و رقابت بين فرزندان شاهد و ايثارگران مشمول (بيکار و غيردانشجو) انجام و از بين آنها براساس بالاترين نمره مکتسبه آزمون کتبي و آزمون مصاحبه پذيرش بعمل مي آيد. لذا کسب حد نصاب نمرات آزمون، رعايت شرط حداقل معدل و حداکثر سن براي داوطلبان مذکور (به استثناء خواهر و برادر شهيد) در حد سهميه تعيين شده الزامي نمي باشد .

تبصره: در صورت عدم شرکت داوطلبان ايثارگر در اين آزمون، کليه سهيمه آزمون در تمامي رشته هاي شغلي، به شرکت کنندگان آزاد اختصاص خواهد يافت .

2/7- کارکنان شرکتي دانشگاه که خدمت آنان تا انتشار آگهي تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون از اولويت برخوردار هستند، بدين ترتيب که به نمره مکتسبه اين دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي، به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه با شغل مورد درخواست در دانشگاه، 5% نمره مکتسبه به نمره کل آزمون آنان اضافه خواهد شد. حداکثر امتياز در اين بند، 5 سال سنوات قابل قبول و 25% نمره مکتسبه مي باشد .

3/7- در صورت شرکت فرزندان کارکنان شاغل (رسمي، پيماني و قراردادي) و بازنشسته (رسمي و پيماني و قراردادي) دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در فراخوان ها، 10% نمره مکتسبه به نمره کل آزمون آنان اضافه خواهد شد .

تبصره: امتياز بازنشستگي براي کارکنان قراردادي در صورتي قابل احتساب خواهد بود که فسخ قرارداد با دانشگاه منجر به بازنشستگي فرد گردد .

8- ضوابط بومي گزيني :

اولويت جذب صرفاً با متقاضيان “بومي شهرستان” در صورت برخورداري از شرايط مندرج در يکي از بندهاي ذيل به ترتيب نمره فضلي مي باشد. در صورتيکه ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين داوطلبان “بومي شهرستان” تکميل نگردد، پذيرش ابتدا از بين افراد بومي شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه انجام و پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت “بومي استان” و سپس “غيربومي” همان رشته شغلي صورت مي پذيرد .

1- شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب يکي باشد .

تبصره الف) متولدين شهرستان تربت حيدريه در صورتيکه که شهر محل تولد، تربت حيدريه و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان تربت حيدريه مي باشند انتخاب نمايند، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :

– بخش هاي مرکزي (بالا ولايت ، پايين ولايت)

– جلگه رخ (بالا رخ ، پايين رخ ، ميان رخ)

– کدکن

– بايگ

تبصره ب) متولدين شهرستان زاوه در صورتيکه که شهر محل تولد، دولت آباد و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان زاوه مي باشند انتخاب نمايند، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :

– بخش مرکزي (صفائيه)

– بخش سليمان

تبصره پ) متولدين شهرستان مه ولات در صورتيکه که شهر محل تولد، فيض آباد و يا بخش محل تولد ايشان يکي از بخش هاي ذيل باشد و يکي از کد رشته هاي شغلي که محل خدمت آن شهرستان مه ولات مي باشند انتخاب نمايند، بعنوان بومي محل تولد شناخته خواهند شد :

– بخش مرکزي

– بخش شادمهر

2- همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يکي باشد .

3- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب طي کرده باشد .

4- داوطلب، پدر، مادر و يا همسر ايشان حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب و بکارگيري را داشته باشد .

تذكرات مهم در خصوص اولويت بومی :

تبصره 1) داوطلبان در صورتي مي توانند از شرايط بومي اعلام شده براي والدين و همسر خود استفاده نمايند که زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگي يا پرداخت حق بيمه) مربوط به پس از تاريخ تولد و ازدواج داوطلبان باشد .

تبصره 2) پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده در بندهاي مورد اشاره صرفاً توسط يکي از موارد يا پدر يا مادر يا همسر قابل احتساب است .

تبصره 3) در خصوص بند 4 شرايط “بومي شهرستان”، احتساب سنوات پرداخت بيمه صرفاً به پرداخت هايي که در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد، لحاظ خواهد شد. (پرداخت بيمه روستايي، بيمه در قبال خدمات درماني، بيمه دوران سربازي و … مورد قبول نمي باشد)

تبصره 4) در خصوص بند 4 شرايط “بومي شهرستان”، شهرستان محل خدمت (کارگاه) که بيمه بابت آن پرداخت شده است ملاک عمل مي باشد (نه شهرستان و شعبه صادر کننده گواهي پرداخت حق بيمه)

تبصره 5) در خصوص بند 2 موارد “بومي شهرستان”، محلي که فرد در آن بازنشسته شده است ملاک عمل مي باشد. (نه محل انتقال مستمري بازنشستگي)

تبصره 6) مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، آخرين تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد .

9- تذکرات

1/9- افراد بازنشسته و بازخريد شده و مستخدمين رسمي و پيماني دانشگاه و ساير دستگاه هاي اجرايي، حق شرکت در آزمون را ندارند.

2/9- شرکت کارمندان منفصل از خدمت و همچنين کارمندان اخراج شده توسط ساير مؤسسات و واحدهاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آزمون ممنوع مي باشد.

3/9- شرکت داوطلبان داراي مدرک تحصيلي مرتبط بالاتر از مدرک تحصيلي شرايط احراز مورد نياز مندرج در آگهي جذب ممنوع و در صورت پذيرش و حتي پس از شروع بکار اين افراد، قرارداد فرد در شرکت خاتمه و از نفرات ذخيره داراي شرايط، جايگزين خواهد شد .

4/9- دارندگان مدرک تحصيلي معادل، حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در صورت شرکت در آزمون، درخصوص پذيرش اين افراد ترتيب اثر داده نمي شود .

5/9- انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل مأخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي باشد. در مواردي که نمره کل دو داوطلب در يک رشته شغلي يکسان و مازاد بر ظرفيت باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندي هاي تخصصي ملاک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندي هاي تخصصي، نمره آزمون توانمندي هاي عمومي ملاک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندي هاي عمومي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش دانشگاه، ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره: در صورتي که انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش دانشگاه مقدور نباشد، آزمون تخصصي کتبي مجدداً برگزار و نتايج آن ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

6/9- با عنايت به اينکه علاوه بر آزمون کتبي (عمومي و تخصصي)، آزمون مصاحبه (عمومي و تخصصي) نيز برگزار گردد، در هر رشته شغلي از ميان داوطلباني که با لحاظ اولويت هاي قانوني مندرج در آگهي و نمره کل آزمون عمومي و تخصصي کتبي، داراي رتبه بالاتري هستند، به ميزان 3 برابر تعداد مورد نياز، جهت انجام مصاحبه دعوت خواهد شد و پس از انجام مصاحبه، نسبت به انتخاب و معرفي 5/1 برابر (اصلي و ذخيره) مورد نياز به عنوان نتايج اوليه آزمون اقدام خواهد شد .

7/9- پس از برگزاري آزمون و استخراج نتايج اوليه، فهرست اسامي 3 برابر پذيرفته شدگان مرحله اول اعلام نتيجه آزمون، جهت بررسي صحت و سقم مدارک خود اظهاري در هنگام ثبت نام، از طريق سايت اينترنتي دانشگاه اعلام خواهد گرديد. بديهي است به ميزان افرادي که به دليل عدم ارائه مدارک مثبته از فهرست مربوطه حذف گردند، از ساير شرکت کنندگان در آزمون به ترتيب مندرجات آگهي دعوت بعمل خواهد آمد .

8/9- هرگونه اطلاع رساني در خصوص آزمون از طريق سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه حيدريه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را از اين طريق دريافت خواهند کرد. اسامي پذيرفته شدگان نيز از طريق سايت مذکور اعلام خواهد شد و پذيرفته شدگان اصلي پس از اعلام نهايي نتايج، حداکثر هفت روز کاري فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل جذب و بکارگيري به واحد استخدام دانشگاه مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان جهت ارائه و تکميل مدارک در مهلت مقرر و يا انصراف آنان، از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شروع بکار دعوت به عمل خواهد آمد . (داوطلبان موظفند جهت اطلاع از آخرين اطلاعيه هاي مربوط به آزمون تا زمان برگزاري آزمون، هر 24 ساعت يکبار به سامانه جذب نيروي انساني دانشگاه مراجعه نمايند)

9/9- چنانچه در هر يک از مراحل جذب و بکارگيري، خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي خواهد شد و در صورت صدور قرارداد، قرارداد فرد با شرکت لغو و بلااثر مي گردد .

10/9- باتوجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان تکميل فرم درخواست شغل اينترنتي مي باشد لازم است در تکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود .

11/9- ملاک محاسبه سن، تاريخ فراغت از تحصيل، معافيت دائم يا پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان، حداکثر آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد . (97/6/7)

اخبار مرتبط