پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1395/03/26 در ساعت » 14:29

دعوت به همکاری شرکت مدیران خودرو

 

دعوت به همکاری شرکت مدیران خودرو

شرايط جذب

داوطلبان استخدام در شركت بايد دارايشرايط ذيل باشند:

• تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

• اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور

• متعهد به قانون اساسي كشور جمهورياسلامي ايران

• نداشتن منع قانون از نظر خدمت نظاموظيفه عمومي

• نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيصمراجع ذيصلاح

• شرايط سني :

داشتن حداقل 18 سال براي تمامافراد متقاضي و حداكثر طبق بندهي زير.
براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم 25 سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم 28 سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس 32 سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس 35 سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتر(بدون محدوديت)
رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره اي الزامي نيست

• دارا بودن مدرك تحصيلي ويا اصلگواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد

• مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبانانگليسي

اخبار مرتبط