پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1396/08/30 در ساعت » 08:27

آزمون استخدامی وزارت بهداشت

آزمون استخدامی وزارت بهداشت

مقدمه :

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۱۳۶۸۳۹۹ مورخ ۹۶/۰۶/۰۷ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

۱-تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاح هایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می باشد :
۱-۱- دانشجو : به شخصی اطلاق می شود که دریکی از دانشکاه ها و موسسه های آموزش عالی اعم از دولتی آزاد، غیر انتفاعی ، پیام نور ، جامعه علمی کاربردی و…. پذیرفته و ثبت نام شده باشد
۲-۱- انصراف دانشجو : منظور ، داوطلبی است که قبلا در یکی از دانشگاه ها و موسسات عالی اعم از دولتی و غیر دولتی پذیرفته شده باشد و برابر آیین نامه های آموزشی مربوطه نسبت به انصراف قطعی ار تحصیل اقدام و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل داده باشد
۳-۱- دانشگاه : به دانشگاه ها یا دانشکده های مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود که با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود نسبت به رفع نیازهای نیروی انسانی مراکز بهداشتی ، مراکر درمانی و بیمارستان ها و سایر واحد های تابعه خود ، اقدام به استخدام می نماید (مطابق جداول شغل محل های صفحات ۲۶۹-۲۵)
۴-۱- دستگاه های اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگا ه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه دولتی ، دستگا های اجرایی نامیده می شوند
۵-۱- آیین نامه اداری و استخدامی : منظور ، آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد که به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تدوین گردیده است
۶-۱- داوطلب قراردادی کار معین : به شخصی اطلاق می شود که در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و یا سایر واحد های تابعه وزارت بهداشت در قالب قرار داد انجام کار معین (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و یا تبصره ۶ ماده ۳۱ آیین نامه مذکور ) اشتغال داشته باشد.
۷-۱- داوطلب قرارداد کارگری : به شخصی اطلاق می شود که در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور یا سایر واحد های تابعه وزارت بهداشت در قالب قرارداد ، مشاغل کارگری (موضوع ماده ۳۲ آیین نامه مذکور ) اشتغال داشته باشد
۸ -۱- داوطلب شرکتی : به شخصی اطلاق می شود که از طریق یکی از شرکت های تامین نیرو طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور یا سایر واحد های تابعه وزارت بهداشت به صورت شرکتی (موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه مذکور )اشتغال داشته باشد
۹-۱ – ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد : به استناد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، مشمولین عبارتند از : جانبازان ، آزاداگان ، همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر ، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشند
۱۰-۱- ایثارگران سهمیه ۵ درصد : به استناد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، مشمولین عبارتند از : رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند.
۱۱-۱- داوطلب معلول عادی : معلولینی که طبق قانون جامع حمایت از معلولان ، با ارائه معرفی نامه از بهزیستی به عنوان معلول عادی قلمداد شوند
۱۲-۱- داوطلب آزاد : به شخصی اطلاق می شود که در زمان ثبت نام ، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین عادی نباشد

شرایط پذیرش داوطلبان:

۲-۱ -شرایط عمومی استخدام

۱ .داشتن تابعیت ایران
۲ .تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)
۵ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۶ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۷ .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی)

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱ -مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خریدخدمت آن ها
۲- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی
۳- افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.
۴- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است دارند.
۵- دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده
۶- دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی)
تبصره- دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.
۷- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)
تبصره- در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محصری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور جکم استخدامی خواهد بود .
لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موارد فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالااثر میگردد.

۲-۲- شرایط اختصاصی استخدام

۱-۲-۲- شرایط سنی داوطلبان

داشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۲۶ سال سن تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری (متولدین ۱۳۷۰/۰۸/۲۵ به بعد)، ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی (متولدین ۱۳۶۱/۰۸/۲۵به بعد)، ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (متولدین ۱۳۵۶/۰۸/۲۵به بعد) و ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولدین ۱۳۵۱/۰۸/۲۵به بعد)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه)) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال
پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه
ت) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال
ث) سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه)
ج) سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل بصورت غیرمستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه)
چ) سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که بصورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آن ها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال (طبق سابقه بیمه)
ح) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسای موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

خ) مدت خدمت سربازی انجام شده

۲-۲-۲- ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

الف) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح “اجباری” می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره ۱- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های “اجباری” که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک دانشگاه می باشند می توانند صرفا در آزمون های استخدامی همان دانشگاه شرکت نمایند.
تبصره ۲- در خصوص داوطلبانی که به اسناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ وزارت متبوع، نسبت به تمدید طرح آن اقدام شده است. همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۵۹۱/د مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح ندارند و گواهی اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.
تبصره ۳- “مشمولین تهدات ضریب k” در صورتی که در مناطق محروم دارای ضریب ۳/۵ (سه پنجم) و ۳,۵/۵ (سه و نیم پنجم) مشغول به خدمت باشند می توانند در آزمون استخدامی همان دانشگاه (صرفا برای همان منطقه محل خدمت) شرکت نمایند. سایر مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر رشته- محل) می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر ۳ ماه باقی مانده باشد (ملاک عمل برای محاسبه حداکثر سه (۳) ماه از تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد).
ب) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح “اختیاری” که طرح خود را در موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگذرانند در صورتی میتوانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که موافقت “انصراف از طرح ” دانشگاه محل گذراندن طرح را ارائه نمایند.

۳-۲-۲- شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی:

در خصوص مشاغل “کارشناس فوریت های پزشکی”، “کاردان فوریت های پزشکی”، “کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشکی)” و اپراتور ۱۱۵ علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:

۱- داشتن سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماری های مزمن، واگیر و صعب العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های پیشرفته قلبی و مانند این ها
۲- نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان
۳- نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلی بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وظایف سازمانی باشد).
۴- داشتن قدرت تلکم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان)
۵- داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل
در خصوص رشته های شغلی “کارشناس فوریت های پزشکی” و “کاردان فوریت های پزشکی” علاوه بر شرایط مندرج در بند قبلی برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:
۱- دارای قد ۱۶۵ سانتی متر و بالاتر
۲- دارای شاخص توده بدنی BMI (index body mass) کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۱۹
تبصره: افرادی که BMI آن ها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست بیوالکتریک امپدانس معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آن ها طبق جداول دستورالعمل صورت می گیرد.
تذکر: اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیک و …) باز می ماند.
۳- دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس (ب ۲) یا پایه دوم
تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب ۱) چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب ۲) یا پایه دوم را تا پایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.
۴- داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از حداکثر (۳) سه برابر داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمون کتبی، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).
نکته: اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی در شرایط برابر با فارغ التحصیلان رشته های فوریت های پزشکی است.

۳- مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت‌نام:

صرفاً داوطلبامی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:

۱-مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
۲-کارت ملی
۳-شناسنامه عکسدار
۴-کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
۵-مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)
۶-مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
۷-مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد بر اساس هر یک از موارد هشتگانه ذکر شده در بند «پ» «امتیازات و سهمیه‌های قانونی»)
۸-نامه گواهی اشتغال از دانشگاه محل خدمت به همراه فرم خلاصه سوابق یا احکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی کار معین (برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی)
۹-لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی (برای محاسبه امتیاز شاغلین شرکتی)
۱۰-گواهی «پایان طرح» و یا «معافیت» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته‌های «اجباری»
۱۱-حکم شروع به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن طرح اجباری در واحدهای تابعه دانشگاه مورد تقاضا می‌باشند (با تاریخ حداکثر تا پایان مهلت ثبت‌نام)
۱۲-گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین ضریب K که در حال گذراندن طرح اجباری در واحدهای تابعه همان دانشگاه می‌باشند. (با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳ بند ۲ “ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان”)
۱۳-گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۹۳/۷/۱۶ تمدید نموده‌اند.
۱۴-گواهی مبنی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته‌های «اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر از محل جغرافیایی خدمت) می‌گذرانند.

تذکر مهم در خصوص مدارک مورد نیاز:

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط دانشگاه استخدام‌کننده بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، بومی‌بودن، گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشـد، هـیچگونـه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتـی درصـورت پـذیرش نهایی، امتیاز، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد، ضمناً در صورت نیاز، مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴- ثبت‌نام:

۱-۴- اقدامات مورد نیاز برای ثبت‌نام اینترنتی

۱-تکمیل فرم ثبت‌نام اینترنتی (تقاضانامه ثبت‌نام)
۲-ارسال فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:
-عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
-عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
-اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل باشد.
-تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
-عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.
-حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
-حتی‌الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلب لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود، رخ داده است، تأکید می‌گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۲-۴- تاریخ و پرداخت وجه ثبت نام:

ثبت نام بصورت اینترنتی از روز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۳۳۵/۰۰۰ (سیصد و سی و پنج هزار) ریال بصورت الکترونیکی و یا کارت های بانکی متصل به شبکه های شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند که مبلغ ۵/۰۰۰ (پنج هزار) ریال از هزینه ثبت نام به خدمات پیامکی اختصاص دارد.

-لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

-متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

-به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۳-۴- نحوه تکمیل تقاضانه ثبت نام

۱ – در ردیف های ۱و۲ و ۳ : داوطلب باید در محل مورد نظر نام ، نام خانوادگی (فامیلی ) و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل و خوانا وارد نماید (از بکار بردن مد ، تشدید ، الف محذوف یا همزه خودداری شود)
۲ – در ردیف ۴ : داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقمی باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید . ضمنا داوطلبانی که تاکنون موفق با اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن ۶۶۷۲۹۵۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
۳ – در ردیف ۵: داوطلب باید بر حسب اینکه زن یا مرد می باشد منحصرا مربع مربوط را علامتگذاری نماید
۴ – در ردیف ۶: داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف ، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید
۵- در ردیف ۷: داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال ، ماه و روز در محل مربوط درج نماید (ملاک محاسبه اولین روز ثبت نام می باشد مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام)
۶ – در ردیف ۸ : داوطلب باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید
۷ – در ردیف ۹و ۱۰ : داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره ۲ مندرج در صفحه ۲۳ مشخص و در این محل درج نماید
۸- در ردیف ۱۱ : داوطلب باید با علامتگذاری در یکی از مربع ، دین خود را مشخص نماید
۹ – در ردیف ۱۲ : داوطلبان مرد باید وضعیت نطام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند(ملاک محاسبه تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم آخرین روز مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۹/۱ می باشد
۱۰ – در ردیف ۱۳ : داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را علامتگذاری نمایند
۱۱- در ردیف ۱۴ : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری ، باید خود را حسب مورد در بندهای ۱۴-۱ و ۱۴-۲ و ۱۴-۳ علامتگذاری نماید
۱۲ – در ردیف ۱۵ : در این بند دواطلبانی که قبلا در یکی از دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت شاغل بوده اند تکمیل گردد
۱۳ – ردیف ۱۶ : این بند صرفا مربوط به داوطلبانی است که به صورت غیر رسمی در یکی از واحد های تابعه وزارت بهداشت مشغول به خدمت هستند . این داوطلبان که به یکی از انحاء قراردادی کار معین یا قراردادی کارگری و یا شرکتی در واحد های تابعه وزارت بهداشت شاغل می باشند می بایست حسب مورد وصعیت خود را در بندهای ۱۶-۱، ۱۶-۲ ، ۱۶-۳ ، ۱۶-۳ ، ۱۶-۴ با درج عنوان دانشگاه ه محل خدمت و سابقه خدمت مشخص نمایند (میزان سابقه خدمت دوطلب اضافه خواهد شد)
۱۴ – در ردیف ۱۷ : داوطلبانی که قبلا سابقه اشتغال(به صورت غیر رسمی ) در یکی از واحد های تابعه وزارت بهداشت را به صورت قراردادی کار معین و یا قرارداد کارگری و یا شرکتی دارند می بایست این موضوع را با درج عنوان دانشگاه محل خدمت و سابقه خدمت مشخص نمایند(میزان سابقه خدمت به حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد)
۱۵ – در ردیف ۱۸ : داوطلب معلول عادی می بایست این بند را علامتگذاری نماید
۶ – در ردیف ۱۹ : داوطلب می بایست آخرین مقطع تحصیلی خودرا با توجه به شغل مورد در خواست در این بند علامتگذاری نماید (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
۱۷ – در ردیف ۲۰ : داوطلب می بایست عنوان رشته تحصیلی خود را با توجه به جدول شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما مندرج در صفحات ۲۵ لغایت ۲۶۹ مشخص و در این محل درج نماید
۱۸ – در دریف ۲۱ : داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی خود را در این محل درج نماید
۱۹ – در دریف ۲۲ : داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی خود را در این قسمت درج نماید
۲۰ – در ردیف۲۳ : داوطلب باید معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را درج نماید
۲۱ – در ردیف ۲۴ : داوطلب می بایست وضعیت فعلی طرح قانون مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان خود را با عنوان دانشگاه محل خدمت درج نماید (در حال گذراندن طرح/تمدید طرح/پایان طرح/معافیت)
۲۲ – در ردیف ۲۵ : داوطلب می بایست عنوان و کد رشته شغلی خود را با توجه با جدول شماره ۱ مندرج در صفحات ۱۷ لغایت ۲۲ مشخص و در این محل درج نماید
۲۳ – در ردیف ۲۶ : داوطلب می بایست الویت انتخابی (شغل محل) خود را در این محل بر اساس جداول شغل محل های مندرج در دفترچه درج نماید
۲۴ – در دریف ۲۷ : داوطلب می بایست بومی بودن و یا غیر بومی بودن خود (برای شغل محل مورد درخواست) مشخص نماید . در صورت بومی بودن نوع بومی خود را بر اساس مندرجات صفحه ۱۳ دفترچه علامتگذاری نماید
۲۵ – د ر ردیف ۲۸ : داوطلب می بایست در صورت داشتن شرایط احراز لازم آمادگی خود را برای شغل محل هایی که در آزمون تکمیل ظرفیت نشده اند بنا به تشخیص و نیاز دانشگاه ذیربط مشخص نماید
۲۶ – در ردیف های ۲۹ و ۳۰ : داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول شماره ۲ مندرح در صفحه ۲۳ مشخص و در این محل درج نماید
۲۷ – در دریف های ۳۱ و ۳۲ : داوطلب باید آدرس کامل محل سکونت و کد پستی ده رقمی خود را درج نماید
۲۸ – در ردیف های ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ : داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود و یک شماره جهت تماس ضروری را در محل مربوط درج نماید
۲۹ – در ردیف ۳۶ : داوطلب متقاضی می تواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید

تذکر مهم : دوطلبان می بایست در انتخاب کد شغل محل به نام شغل ، محل خدمت ، جنس و ظرفیت پذیرش و شرایط احراز توجه نماید

۵- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

زمان برگزاری آزمون برای کلیه رشته های شغلی (بجز رشته های شغلی پزشک متخصص) در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای این داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

تبصره : زمان برگزاری آزمون برای رشته‌های شغلی پزشک متخصص شامل کد رشته‌های شغلی (۲۵۵۳، ۳۰۱۵، ۲۵۵۴، ۳۰۲۲، ۲۵۵۵، ۳۰۱۲، ۲۵۵۶، ۳۰۱۸، ۳۳۸۸، ۲۵۵۸، ۳۰۰۷، ۲۵۶۳، ۳۳۸۳، ۲۵۶۵، ۳۳۸۷، ۳۰۰۶، ۳۰۰۸، ۳۰۱۴، ۳۰۱۷، ۳۳۸۶، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۳، ۳۳۸۲، ۳۳۵۶، ۳۳۶۵، ۳۳۷۴، ۳۳۹۱، ۳۳۷۶، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۹ و۳۳۹۰) در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۲۲ برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای این داوطلبان از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

آزمونهای فوق در تهران و با توجه و آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها و برخی از شهرستانها برگوار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحامی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگواری آزمون ورروی کارت شرکت درآزمون درج و و هنگام پرینت کارت و آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون و منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دانشگاههای مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی:

با توجه به اینکه اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) بر اساس اطلاعات ثبت نامی (خوداظهاری) داوطلبان و امتیازات و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت میگیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرآیند اعلام نتیجه را با اختلال موجه می سازد، لذا لازم است ورود اطلاعات مذکور (انتخاب اولویت بومی، وضعیت ایثارگری، سنوات خدمت قراردادی و شرکتی) در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، امکان اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شغل محل انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود.

۶- مواد آزمون کتبی:

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی بصورت چهار گزینه ای با ضریب یک (۱) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (۲) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)
۲- ریاضی و آمار مقدماتی
۳- زبان و ادبیات فارسی
۴- معارف اسلامی
۵- زبان انگلیسی- عمومی
۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷- هوش و توانمندی های عمومی


تبصره: اقلیت های دینی مصرح در قانونی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

مواد آزمون تخصصی:

سوال های حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ۱ صفحات ۱۷ تا ۲۲ مشخص خواهد شد.

۷- نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه:

اعلام نتایج ، تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از کد رشته محلهای آزمون استخدامی براساس دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :
۱- محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان (مجموع نمرات عمومی و اختصاصی)این نمره ملاک تعیین حد نصاب خواهد بود.
۲- تعیین حد نصاب نمره علمی لازم : شرط لازم (و نه کافی) برای اعمال امتیازات و سهمیه قانونی و انتخاب داوطلبان جهت معرفی به دانشگاه به منظور بررسی مدارک، بر مبنای کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای بالاترین نمره آزمون در هر یک از مشاغل هر دانشگاه میباشد که به روش زیر تعیین میگردد

حد نصاب = ۵۰ درصد * میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل هر دانشگاه

تبصره – در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی، ممکن است حسب نظر دانشگاه مربوطه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود.
۳- ارائه کارنامه اولیه به کلیه داوطلبان سازمان سنجش صرفا جهت اطلاع از وضعیت نمره ها و کسب یا عدم کسب حد نصاب
۴- اعمال امتیازات، الویت ها، سهمیه های قانونی توسط دانشگاه مربوطه و محاسبه نمره کل نهایی و اعلام فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی حداکثر یک و نیم برابر ظرفیت در مشاغل بدون مصاحبه و سه برابر در مشاغل دارای مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه
توجه : نمره کل نهایی از مجموع نمره کل اولیه و امتیاز سنوات قراردادی و شرکتی به دست می آید.
۵- دعوت از مشمولین بند ۴ جهت بررسی مدارک و مستندات استخدامی در زمان مقرر
۶- انطباق سوابق و مدارم و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضا و اثر انگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشگاه مربوطه
۷-اعمال امتیازات و سهمیه های تایید شده (بر اساس مدارک و مستندات مثبته)
۸- اعلام نتیجه با توحه به ظرفیت پذیرش در کد رشته محل انتخابی با رعایت موارد زیل :
الف)برای رشته های شغلی که پذیرش آنها “بدون انجام مصاحبه” است صرفا بر اساس نمره کل نهایی آزمون کتبی (با احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه).
ب)برای رشته های شغلی که شیوه پذیرش آنها “با انجام مصاحبه” است بر اساس هفتاد درصد (۷۰%) نمره کل آزمون کتبی (پس از احتساب سهمیه ضرایب مربوطه)و سی درصد (نمره مصاحبه ).
ج)معرفی افراد به گزینش، (در صورت داشتن مصاحبه پس از انجام مصاحبه) به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره کل نهایی.

۸- مصاحبه:

۸-۱ -از داوطلبان شغل محل های دارای مصاحبه ( که شامل رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی و چند شغل محل دیگر می باشدکه در قسمت توضیحات ذیل رشته محل های انتخابی دانشگاه مربوطه مشخص گردیده است)، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی، به میزان یه برابر ظرفیت محل شغل، به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی از جمله امتیازات قراردادی و اولیت بومی)برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارک، برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.

۸-۲ – مصاحبه رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی به شرح زیر خواهد بود :
۸-۲-۱- رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی
-سنجش قد و BMI( شاخص توده بدنی): ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن
-سنجش وضعیت و آمادگی جسمانی: ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان)
۸-۲-۲ -رشته های شغلی کارشناس ارتباطات و عملیات(پرستار) و اپراتور ۱۱۵
-مصاحبه تخصصی: ارزیابی دانش تخصصی، اطاعات شهرشناسی، و سرعت عمل و مهارت در تایپ
-تسلط به زبان و لهجه رایج منطقه
۸-۲-۳-محتوای مصاحبه رشته کارشناس ارتباطات و عملیات(پزشک)
-مصاحبه تخصصی: ارزیابی دانش تخصصی
۸-۳ –نوع و محتوای مصاحبه سایر شغل محل های دارای مصاحبه بر اساس نظر دانشگاه ذیربط خواهد بود.

۹- امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها:

الف) سهمیه ایثارگران

بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته به هر دانشگاه سی (۳۰) درصد برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد. از ۳۰ درصد فوق‌الذکر، ۲۵ درصد مربوط به مشمولین بند ۱-۷ (تعاریف) و ۵ درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به مشمولین بند ۱-۸ (تعاریف) می‌باشد.

الف-۱) سهمیه ۲۵% ایثارگری:

با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) از شرکت در آزمون‌های استخدامی، بر اساس هماهنگی‌های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمولین سهمیه مذکور تا حد امکان قبل از انتشار آگهی از سوی بنیاد شهید استاد مربوطه به دانشگاه ذیربط معرفی گردیده و مراحل استخدامی آنها طی گردیده است. لازم به ذکر است در صورتیکه سقف سهمیه ۲۵% دانشگاه تکمیل نگردیده باشد، مابقی سهمیه در جدول رشته محل‌ها مشخص شده است (نوع سهمیه، «آزاد / ایثارگر» درج شده است) که در این صورت ایثارگران مکلفند جهت بهره‌مندی از سهمیه مذکور در رشته‌ محل‌های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند.
در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده‌اند، علاوه بر نمره مکتسبه، اولویت‌های مندرج در قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران ملاک عمل خواهد بود (بر اساس ضرایب اعلام شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران).

الف-۲) سهمیه ۵% ایثارگری:

استخدام سهمیه ۵ درصد صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی انجام می‌پذیرد.
مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب لازم، از طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه در دانشگاه (به ترتیب نمره مکتسبه)، از حداکثر پنج درصد (%۵) کل مجوزهای هر دانشگاه برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است رزمندگان در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط احراز لازم از شرط حدنصاب در آزمون معاف می‌باشند (در حد سهمیه تعیین شده). رعایت شرط سنی، معدل، جنسیت، مقطع و مدرک تحصیلی، شرایط احراز و سایر شرایط مندرج در آگهی برای سایر مشمولین این سهمیه جهت ثبت‌نام و شرکت در آزمون الزامی است.
سهمیه ۵ درصد ایثارگران صرفاً در مشاغلی اعمال می‌گردد که ظرفیت پذیرش آن‌ها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه خواهد پذیرفت).

تذکرات بسیار مهم در خصوص ایثارگران:

برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) صرفاً رعایت شرط سن، شرط حداقل معدل و همچنین کسب حدنصاب نمره آزمون الزامی نمی‌باشد. بدیهی است سایر شرایط اختصاصی درج شده در آگهی لازم‌الرعایه خواهد بود.
داوطلبان مشمول سهمیه ۲۵ درصد ایثارگری در صورتی که متقاضی استفاده از سهمیه استخدامی مربوطه می‌باشند بایستی در رشته محل‌هایی شرکت کنند که برای داوطلب «صرفاً آزاد» در نظر گرفته نشده است. لذا در صورت شرکت این دسته از داوطلبان در رشته محل‌های مذکور، این افراد بعنوان داوطلب آزاد تلقی شده و حق هیچ‌گونه اعتراض نخواهند داشت و ضمن الزام به رعایت سایر شرایط و اولویت‌های آگهی استخدامی (از جمله اولویت بومی و کسب حدنصاب)، صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند خواهند شد.
درصورت شرکت ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد شهید استان در شمول سهمیه‌ استخدامی ۲۵ درصد قرار نگرفته‌اند (شاغل و دانشجو)، و همچنین استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران (اعم از ۲۵ درصد و ۵ درصد) از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد صورت می‌پذیرد که در این صورت رعایت اولویت بومی و کسب حدنصاب الزامی خواهد بود.
مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مجاز به بهره‌مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد و یا بالعکس نمی‌باشند. به عبارت دیگر، هر داوطلب می‌تواند در هنگام ثبت‌نام در صورت مشمول بودن، صرفاً یکی از سهمیه‌های مشخص شده را انتخاب نماید که قابل تغییر در هنگام بررسی مدارک نیز نخواهد بود.
به استناد تبصره ۲ قانون اصلاح بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه بعدی آن خواهران و برادران شهداء معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران (علیرغم اینکه در سهمیه استخدامی ۲۵% قرار دارند) بایستی در آزمون استخدامی شرکت و کلیه مقررات مندرج در آگهی استخدامی (اعم از سن، معدل، جنسیت، مدرک تحصیلی و …) را رعایت نمایند.
کلیه مشمولین سهمیه ۲۵ درصد (اعم از جانبازان و خانواده محترم شهداء) حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد استان می‌باشند.
به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران توصیه می‌شود برای حصول اطمینان از امکان بهره‌مندی خود از سهمیه استخدامی مذکور، قبل از ثبت‌نام با بنیاد شهید و امور ایثارگران محل تشکیل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
فرزندان (شهید، جانباز بیشت و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه / دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.

ب) سهمیه معلولین عادی

– معلولین عادی( با ارایه معرفی نامه از بهریستی) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم، از
طریق رقابت با کلیه داوطلبان معلول و ترتیب نمره مکتسبه ، از حداکثر سه درصد (۳% ) کل مجوزهای هر دانشگاه برخوردار
خواهند بود (مشروط به داشتن سلامت جسمی و روانی لازم برای ایفای شغل مورد نظر)
– معلولین محترم میبایست توانایی انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند و در صورت عدم تایید توانایی معلولین
توسط دانشگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک یا در مرحله معاینات توسط طب کار، مرجع رسیدگی و اعتراض داوطلب
معلول، شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه محل خدمت میباشد.
– معلولین مشمول سهمیه ۳ درصد جهت استفاده از سهمیه مختص خود، میبایستی در زمان انتخاب شغل، مشاغلی را
انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظرفیت آن مشاغل بیش از یک نفر باشد .(در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور
لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت).

پ) سهمیه آزاد

کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران( مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب)، و داوطلبان بومی “شهرستان” درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، و ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشت های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با الویت “بومی استان” و سپس داوطلبان “غیر بومی” همان رشت شغلی و ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که رشت مورد تقاضا، در “روستا” می باشد سهمیه استخدامی، پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر،در ابتدا به بومی روستای مورد مظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت و ترتیب، به بومی “شهرستان” ذیربط، و بومی “استان” و فرد غیر بومی اختصاص می یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام، بایستی گزینه مورد نظر را در تقاضانامه ثبت نام انتخاب نمایند.

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی “شهرستان” یا بومی

“استان” تلقی میگردند.

بومی شهرستان:

۱ -شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشت محل یکی باشد.
۲ -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان رشته محل یکی باشد.
۳ -داوطلب حداقل چهار (۴ )سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا
متناوب در شهرستان رشت محل طی کرده باشد.
۴ -داوطلب، پدر، مادر ویا همسرداوطلب حداقل چهار(۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشند.

بومی استان:

۱ -استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد.
۲ – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که استان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان رشته محل یکی باشد.
۳ – داوطلب حداقل چهار (۴ )سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان شغل محل طی کرده باشد.
۴ -داوطلب، پدر، مادر ویا همسرداوطلب حداقل چهار(۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان رشته محل را داشته باشند.

تذکرات مهم در خصوص اولویت بومی:

– داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعلام شده برای والدین و همسر خود ( موضوع بندهای ۲ و۴ موارد بومی شهرستانو وبومی استان ) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع ( اشتغال ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه ) مربوط به تاریخ تولد و اردواج داوطلبان باشد.
– پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است.
– در خصوص بندهای (۴) شرایط (بومی شهرستان) و بومی استان ،احتساب سنوات پرداخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت گرفت باشد.لحاظ خواهد شد. ( پرداخت بیمه روستایی،بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه دوران سربازی و … مورد قبول نمی باشد)
– ضمنا در خصوص بند ۴ شرایط (بومی شهرستان) شهرستان محل خدمت (کارگاه) که بیمه بابت آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد( نه شهرستان صادر کننده گواهی پرداخت حق بیمه).
– در خصوص بند (۲) موارد (بومی شهرستان) و (بومی استان)،محلی که فرد در آن بازنشسته شده است ملاک عمل می باشد.(نه محل انتقال مستمری بازنشستگی).
– مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .
– کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی ،لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک ،مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً از سوی دانشگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد،ارائه نمایند.

ارائه یک مثال برای وضعیت بومی:

آزمون استخدامی برای بیمارستان شهر سعادت شهر از توابع شهرستان پاسارگاد در استان فارس میباشد. داوطلب در صورتی که مشمول یکی از بندهای چهارگانه گزینه “شهرستان” باشد مثال حداقل چهار(۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه دریکی از شهرهای سعادت شهر و مادر سلیمان و یا دهستانهای زیر مجموع آنها را داشت باشد که همگی از توابع شهرستان پاسارگاد میباشند، برای محل مورد تقاضا “بومی شهرستان” تلقی خواهد شد. لیکن چنانچه داوطلبی دارای یکی از ویژگیهای چهارگانه گزینه “استان” باشد مثال محل تولد ایشان، شهرستان خرم بید (یکی دیگر از شهرستانهای استان فارس) باشد، برای شغل محل مذکور، “بومی استان” محسوب می شود.
قابل توجه: در مواردی که محل مورد تقاضا(روستا) می باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی شهرستان ذیربط،استان و فرد غیر بومی اختصاص می یابد. به طور مثال: آزمون برای مرکز بهداشتی درمانی روستای کمین از توابع شهرستان پاسارگاد می باشد،در اینجا اولویت پذیرش با داوطلب مشمول یکی از شروط چهارگانه بومی برای روستای کمین می باشد،در صورت عدم وجود داوطلب واجد شرایط بومی روستای مورد تقاضا،ظرفیت مورد درخواست از بومی شهرستان و سپس استان و در نهایت غیربومی تکمیل می گردد.

ت) امتیاز کارکنان شاغل غیررسمی

– به نمره مکتبسه کارکنان قراردادی کار معین موسسه یا سایر موسسات تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون،به ازای هر سال سابقه خدمت در هریک از دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی،دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل،در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.
– به نمره مکتسبه کارکنان شرکتی شاغل در مشاغل تخصصی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (که از طریق فراخوان و در فضای رقابتی وارد دانشگاه شده باشند و خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هرسال تجربه مربوط و مشابه با شغل مورد درخواست در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کا ،در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.
تذکر مهم: به سنوات خدمت(یا تجربه مربوط و مشابه) در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) و یا خدمت در سایر دستگاه های دولتی یا بخش خصوصی امتیازی تعلق نمی گیرد.

تذکرات و توصیه های کلی:
– داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه،تاریخ شروع به طرح (جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند)، پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاه ها )و انصراف از استخدام پیمانی در سایر دستگاه ها آخرین روز ثبت نام می باشد و ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام می باشد همچنین انصراف از انصراف از تحصیل در مقطع بالاتر می بایست تا زمان بررسی مدارک صورت گیرد.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به سازمان سنجش اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ،اعلام نتایج اولیه،مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا وقعیتی را کتمان نموده است،به این ترتیب از امتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی است،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدورحکم استخدامی،حکم مزبور لغو و بلااثر می شود و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
– داوطلبان صرفا در صورتی می تواننددر این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد ( مطابق با جدول شغل محلها در صفحات ۲۵ لغایت ۲۶۹) لذا داوطلبان فاقد شرایط تحصلی مندرج در آگهی از ثبت نام جدا خودداری نمایید.بدیهی است در هر مرحله از فرآیند جذب و بگارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی،رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نیست و دارای پسوند کمتر و یا بیشتر از آنچه در آگهی است می باشد،از سایر مراحل استخدام حذف خواهند شد.
– دارا بودن شرط معدل یا گواهی کسب مهارت های هفت گانه (ICDL)، تابع شرایط اختصاصی هر دانشگاه بوده و در قسمت (توضیحات) جدول رشته های شغلی مورد نیاز درج گردیده است.
– استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفا بر اساس میانگین نمره کل عمومی و اختصاصی خواهد بود و در این مرحله،سهمیه ها و یا امتیازات اعمال نخواهد شد. به عبارت دیگر اولویت بومی و امتیاز کارکنان قراردادی و شرکتی (برای استخراج فهرست اسامی حداکثر تا ۱.۵ برابر) صرفا برای داوطلبانی اعمال خواهد شد که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.پس از تعیین حدنصاب،داوطلبان فاقد حدنصاب از سایر حذف و کارنامه آزمون جهت اطلاع آنها صادر خواهد شد.کارنامه اولیه صادر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور،صرفا جهت اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه) آنان می باشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری از جمله استخدام می باشد.
– امتیاز مکتسبه داوطلبان صرفا بر اساس اطلاعات خود اظهاری آنهاست و نتیجه نهایی پس از احتساب،انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعلام خواهد گردید.
– برگزاری آزمون به صورت متمرکز می باش و صدور کارنامه اولیه از طریق درگاه آزمون های استخدامی سنجش صورت خواهد گرفت.داوطلبان پس از ۱۰ روز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مستقر در سایت سازمان سنجش ثبت و پیگیری نمایند.اعلام نتایج،غیرمتمرکز بوده و پس از اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک از طریق وب سایت دانشگاه مربوطه،صورت خواهد گرفت.انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر می باشد که اسامی آنان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
– داوطلبان پس از اعلام نتیجه (قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش)،حداکثر تا ۲۰ روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک و اعمال سهمیه ها و امتیازات کتبا به دانشگاه ذیربط تسلیم نموده و پیگیری نمایند.
– عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ( تعیین شده از سوی دانشگاه مربوطه) برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره، به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می باشد داوطلب حق اعتراض نخواهند داشت.
– از پذیرفته شدگان نهایی،تعهد محضری جهت اشتغال به مدت حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال در شغل محل مورد تقاضا اخذ می گردد که مدت آن تابع شرایط اختصاصی هر دانشگاه بوده و در قسمت توضیحات جدول رشته های شغلی مورد نیاز درج گردیده است. لازم به ذکر است در صورت عدم اجرای تعهد و انصراف از خدمت ،حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید


اخبار مرتبط