خطای اجرای برنامه
از مشکل پیش آمده در اجرای برنامه پوزش می طلبیم
خطا در حال بررسی توسط اعضای تیم برنامه نویسی مرکز کاریابی ایران می باشد
با تشکر مرکز کاریابی ایران

The base class includes the field 'RadEditor1', but its type (System.Web.UI.WebControls.TextBox) is not compatible with the type of control (Telerik.Web.UI.RadEditor).